دوره و شماره: دوره 26، شماره 29 - شماره پیاپی 119، بهار 1395، صفحه 5-239 

علمی- پژوهشی

1. اصلاح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تاکید بر قانون استخدام کشوری

صفحه 5-38

علی جعفری؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون اله یاری


3. بررسی تاثیر جنگ ایران و عراق بر تجدید مساله جزایر سه گانه در 1371ش/1992م

صفحه 63-80

محمود عرب اسماعیلی؛ حسن زندیه؛ محمد امیر شیخ نوری؛ محمد رستمی


4. بررسی جایگاه اجتماعی هنرمندان و صنعتگران در دوره تیموریان

صفحه 81-106

معصومه سمائی دستجردی؛ فریدون اله یاری؛ اصغر فروغی ابری


5. تاثیر رهبری کاریزماتیک ابن تومرت در پیروزی موحدین

صفحه 107-131

زینب علیزاده جورکویه؛ فاطمه جان احمدی؛ مهدی جلیلی


9. پیمان راهبردی معاویه و عمرو بن عاص

صفحه 217-239

علی ناظمیان فرد؛ یاسمین حاتم الابراهیمی