فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا(س) به منظور ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه و معرفی فعالیت های علمی و پژوهشی و مقالات تحقیقی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانش پژوهان چاپ و منتشر می شود.

این فصلنامه در موضوعات تاریخ تحولات ایران باستان، ادبیات و ادیان باستان، تاریخ تحولات ایران بعد از اسلام و تاریخ اسلام  از گذشته تاکنون و روش تحقیق مقاله می پذیرد.