همکاران دفتر نشریه

ویراستار

ملیحه سرخی کوهی خیلی

تاریخ اسلام دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا(س)

sorkhimalihe@gmail.com

سوسن پورشهرام

زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکترا زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

susanpooria@yahoo.com

ویراستار انگلیسی

زینب میرزایی

تاریخ اسلام ,ویراستار منابع انگلیسی

rahamehr64@yahoo.com

کارشناس نشریه

رویا مشمولی پیله رود

تاریخ اسلام دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه الزهراء(س)

historyislamiran@alzahra.ac.ir
09100210883