ویراستار


ملیحه سرخی کوهی خیلی دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

تاریخ اسلام

  • sorkhimalihe@gmail.com

ویراستار


سوسن پورشهرام دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

  • susanpooria@yahoo.com

ویراستار انگلیسی


زینب میرزایی مهرآبادی دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران/ ,ویراستار چکیده ها و منابع انگلیسی

تاریخ اسلام

  • rahamehr64@yahoo.com

کارشناس نشریه


رویا مشمولی پیله رود دانشجوی دکتری تاریخ اسلام ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران

تاریخ اسلام