گزارش سه ماهه  فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران

بازه زمانی 1400/01/01 تا 1400/03/31 

 مدت زمان انتظار جهت پذیرش

 2 تا 6 ماه

 مدت زمان احتمالی جهت چاپ

 6 ماه

 تعداد مقالات دریافتی

 45 مقاله

 تعداد مقالات رد شده

 41 مقاله

 تعداد مقالات پذیرفته شده

 4 مقاله

 تعداد مقالات در انتظار چاپ

 13 مقاله