داوران نشریه تاریخ اسلام و ایران در سال 1399 

ردیف

نام داور

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

محل خدمت

Publons

1)       

حسین آبادیان

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

2)       

منصوره اعظم آزاده

دانشیار

جامعه شناسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

3)       

امیر آهنگران

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه لرستان

 

4)       

فهیمه ابراهیمی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه علامه طباطبایی

 

5)       

محمد امیر احمدزاده

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

6)       

عباس احمدوند

دانشیار

تاریخ تمدن و ملل اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی

 

7)       

نزهت احمدی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

 

8)       

حمید احمدی

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

 

9)       

محمد احمدی منش

استادیار

تاریخ اسلام

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)

 

10)    

نصیر اسکندری

استادیار

باستان شناسی

دانشگاه تهران

 

11)    

روح الله اسلامی

استادیار

علوم سیاسی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

12)    

محبوبه اسماعیلی

مربی

تاریخ اسلام

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

 

13)    

مریم اسماعیلی فرد

استادیار

علوم سیاسی

دانشگاه علوم و تحقیقات

 

14)    

زهرا افشاری

استاد

اقتصاد

دانشگاه الزهراء(س)

 

15)    

محسن الویری

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه باقر العلوم

 

16)    

زهرا الهوئی نظری

استادیار

تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

17)    

محمدحسن الهی زاده

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه بیرجند

Publons

18)    

نصراله املشی پور محمدی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

19)    

زلیخا امینی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه ایلام

 

20)    

محمد تقی ایمان پور

استاد

تاریخ ایران باستان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

21)    

علی بابایی سیاب

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه بین المللی امام خمینی

Publons

22)    

احمد بادکوبه

دانشیار

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

دانشگاه تهران

 

23)    

محمدرضابارانی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

24)    

حسین بارانی

دانشیار

مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

دانشگاه بیرجند

Publons

25)    

حسن باصفا

دانشیار

باستان شناسی

دانشگاه نیشابور

 

26)    

شهلا بختیاری

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

27)    

محمد بختیاری

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

28)    

ابراهیم برزگر

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

29)    

صفورا برومند

دانشیار

تاریخ ایران باستان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

30)    

عباس برومند اعلم

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه تربیت مدرس

 

31)    

محسن بهرام نژاد

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 

32)    

روح الله بهرامی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه رازی

 

33)    

رضا بیگدلو

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم اجتماعی

 

34)    

فریبا پات

استادیار

تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

35)    

غلامعلی پاشازاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

36)    

حمیدرضا پاشازانوس

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

 

37)    

مهدیه پاکروان

دانشجوی دکترا

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

 

38)    

منصور پهلوان

استاد

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه تهران

 

39)    

غفار پوربختیار

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

40)    

سهیلا ترابی فارسانی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

Publons

41)    

سید مصطفی تقوی مقدم

-

تاریخ ایران اسلامی

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 

42)    

هدیه تقوی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

43)    

فاطمه جان احمدی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه تربیت مدرس

 

44)    

فاطمه جعفرنیا

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

 

45)    

علی اکبر جعفری

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

 

46)    

شهرام جلیلیان

استاد

تاریخ ایران باستان

دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

47)    

شهناز جنگجو قولنجی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

48)    

محمدجعفر چمنکار

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه ارومیه

 

49)    

امیرحسین حاتمی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین الملی امام خمینی(ره)

 

50)    

زهرا حاتمی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تهران

 

51)    

زهرا حامدی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

 

52)    

صادق حجتی

-

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

53)    

شهناز حجتی نجف آبادی

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه میبد

 

54)    

اسماعیل حسن زاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

55)    

پرویز حسین طلائی

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

56)    

سید توفیق حسینی

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

57)    

مرضیه حسینی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

58)    

حسن حضرتی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه تهران

 

59)    

سلیمان حیدری

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شیراز

Publons

60)    

یعقوب خزائی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

61)    

مجتبی خلیفه

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بیرجند

 

62)    

محسن خلیلی

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

63)    

منصور داداش نژاد

دانشیار

تاریخ اسلام

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

64)    

حمیدرضا دالوند

استادیار

فرهنگ وزبان های ایران باستان

پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

 

65)    

ابوالفضل دلاوری

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

66)    

مهدی دهقان حسام پور

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه فرهنگیان

 

67)    

مرتضی دهقان نژاد

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

 

68)    

محمدکاظم رحمان ستایش

استادیار

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه قم

 

69)    

محسن رحمتی

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه لرستان

 

70)    

پروین رستمی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

71)    

حیدرعلی رستمی

استادیار

علوم قرآن و حدیث

دانشکده اصول الدین

 

72)    

آرزو رسولی

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه شهید بهشتی

 

73)    

مرتضی رسولی پور

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

74)    

گودرز رشتیانی

استادیار

جهان- قفقاز

دانشگاه تهران

 

75)    

وحید رشیدوش

استادیار

مردم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

76)    

رحیم رضایی

دکترای تخصصی

جغرافیا

دانشگاه دولتی باکو

 

77)    

ابوالفضل رضوی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه خوارزمی

 

78)    

مهدی رفعتی پناه

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

 

79)    

قنبرعلی رودگر

استادیار

تاریخ تمدن و ملل اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

80)    

جمشید روستا

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

81)    

علی زارعی

استادیار

باستان شناسی

دانشگاه بیرجند

 

82)    

سارا زبان فهم نصیری

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

Publons

83)    

مجتبی زروانی

استاد

ادیان و عرفان تطبیقی

دانشگاه تهران

 

84)    

حسن زندیه

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تهران

 

85)    

سیدمحمود سادات

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

Publons

86)    

علی سالاری شادی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه ارومیه

 

87)    

داریوش ستارزاده

استادیار

شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

88)    

حبیب الله سعیدی نیا

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه خلیج فارس

Publons

89)    

محمد سلماسی زاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

90)    

اسماعیل سنگاری

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه اصفهان

Publons

91)    

راضیه سیروسی

دکترای تخصصی

تاریخ  اسلام

پژوهشگر

 

92)    

پریسا شادقزوینی

دانشیار

فلسفه و علوم هنری گرایش نقاشی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

93)    

علی شجاعی اصفهانی

استادیار

باستان شناسی

دانشگاه هنر اصفهان

 

94)    

جواد شکاری نیری

دانشیار

مرمت و احیای بناهای تاریخی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

95)    

حسن شکرزاده

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

96)    

علی شهوند

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

دبیر تاریخ اداره کل آموزش و پرورش فارس- شهرستان بیضا

Publons

97)    

شهاب شهیدانی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه لرستان

 

98)    

محمدامیر شیخ نوری

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

99)    

مرتضی شیرودی

دانشیار

علوم سیاسی

پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

 

100)  

مقصودعلی صادقی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

 

101)  

نصراله صالحی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه فرهنگیان

 

102)  

منصور صفت گل

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تهران

 

103)  

نعمت الله صفری فروشانی

استاد

تاریخ  اسلام

جامعه المصطفی

 

104)  

زهیر صیامیان

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه شهید بهشتی

 

105)  

علی محمد طرفداری

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

106)  

سید محمد طیبی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

107)  

غلامرضا ظریفیان

استادیار بازنشسته

تاریخ  اسلام

دانشگاه تهران

 

108)  

سمیه عباسی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

109)  

محمد جواد عبدالهی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

110)  

عیسی عبدی

-

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

111)  

علی اکبر علیخانی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

 

112)  

زهرا علیزاده بیرجندی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بیرجند

 

113)  

بدرالسادات علیزاده مقدم

استادیار

علوم اجتماعی

دانشگاه پیام نور اصفهان

 

114)  

شهرام غلامی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه فرهنگیان

 

115)  

علی غلامی دهقی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

116)  

مهدی فرمانیان

دانشیار

کلام(فلسفه دین)

دانشگاه ادیان و مذاهب

 

117)  

فهیمه فرهمند پور

استادیار

تاریخ  اسلام

دانشگاه تهران

 

118)  

سیمین فصیحی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

119)  

حجت فلاح توتکار

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

120)  

مهرداد قدرت دیزجی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه ارومیه

Publons

121)  

عباس قدیمی قیداری

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

122)  

حنیف قلندری

استادیار

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

دانشگاه تهران

 

123)  

محمدعلی کاظم بیگی

دانشیار

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانشگاه تهران

 

124)  

علی کالیراد

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تهران

 

125)  

حمید کاویانی پویا

دانشیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

126)  

مسعود کثیری

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

 

127)  

علی اکبر کجباف

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

 

128)  

علیرضا کریمی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

129)  

عبدالحسین کلانتری

دانشیار

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

 

130)  

پرستو کلاهدوزها

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه دانش البرز قزوین

Publons

131)  

ذکرالله محمدی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

132)  

امین محمدی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

133)  

محمد مهدی مرادی خلج

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شیراز

 

134)  

مهدی مرتضوی

دانشیار

باستان شناسی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

135)  

جواد مرشدلو

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

 

136)  

علی مرشدی زاد

دانشیار

علوم سیاسی

دانشگاه شاهد

Publons

137)  

ابراهیم مشفقی فر

استادبازنشسته

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه امام حسین(ع)

 

138)  

مجید معارف

استاد

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه تهران

 

139)  

ربابه معتقدی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

 

140)  

محسن معصومی

دانشیار

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

دانشگاه تهران

 

141)  

مجتبی مقصودی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

 

142)  

علیرضا ملایی توانی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

143)  

الهام ملک زاده

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

144)  

مهرداد ملک زاده

استادیار

باستان شناسی

پژوهشکده  باستان‌شناسی

 

145)  

اصغر منتظرالقائم

استاد

تاریخ اسلام

دانشگاه اصفهان

 

146)  

میرصمد موسوی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه پیام نور اردبیل

 

147)  

جواد موسوی دالینی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شیراز

Publons

148)  

ابراهیم موسی پور بشلی

دکترای تخصصی

تاریخ اجتماعی

بنیاد دائره المعارف اسلامی

 

149)  

فرشید نادری

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

150)  

طاهره ناصری

دکترای تخصصی

تاریخ اسلام

پژوهشگر

 

151)  

علی ناظمیان فرد

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی    

دانشگاه فردوسی مشهد

 

152)  

لیلا نجفیان رضوی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه فردوسی مشهد

 

153)  

جمشید نوروزی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

 

154)  

نفیسه واعظ

استادیار

علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

Publons

155)  

محترم وکیلی سحر

دانشجوی دکترا

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

156)  

علیمحمد ولوی

استاد

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

 

157)  

جواد هروی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد تهران علوم و تحقیقات

 

158)  

لیلا هوشنگی

دانشیار

ادیان و عرفان تطبیقی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

159)  

یاسمن یاری

پژوهشگر پسا دکتری

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

 

160)  

عثمان یوسفی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه مذاهب اسلامی

 

161)  

شهرام یوسفی فر

استاد

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Publons

162)  

مری یوشی نری

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر