دوره و شماره: دوره 26، شماره 30 - شماره پیاپی 120، تابستان 1395، صفحه 5-272 
4. تبیین تاریخی رابطه سیاست ، تجارت و زیارت درحجاز (قرن اول هجری قمری)

صفحه 93-112

10.22051/hii.2016.2503

امین رضا توحیدی؛ مصطفی پیرمرادیان؛ سید اصغر محمودآبادی؛ اصغر منتظرالقائم