دوره و شماره: دوره 26، شماره 32 - شماره پیاپی 122، زمستان 1395 
2. فرآیند قدرت گیری رضاخان با رویکرد نهادگرایی

صفحه 33-60

علی جعفری؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون اله یاری