اعضای هیات تحریریه
سردبیر

علیمحمد ولوی

استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/valavi
a.valavialzahra.ac.ir

مدیر مسئول

اسماعیل حسن زاده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س)

staff.alzahra.ac.ir/hassanzadeh
e.hasanzadehalzahra.ac.ir
0000-0001-5558-9367

اعضای هیات تحریریه

جمشید آزادگان

دانشیار بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

jamshidgmail.com

ابوالقاسم اجتهادی

استاد بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

historyislamiran1alzahra.ac.ir

نزهت احمدی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~n.ahmadi
n.ahmaditr.ui.ac.ir

احسان اشراقی

استاد بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه تهران

historyislamiran2alzahra.ac.ir

محمد تقی امامی خویی

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد شهر ری

dr_emamiyahoo.com

محمد تقی ایمان پور

تاریخ ایران باستان استاد گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد

timanpour.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
timanpourum.ac.ir

محمد رضا بارانی

تاریخ اسلام استادیار تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/barani
m.baranialzahra.ac.ir

سهیلا ترابی فارسانی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

research.iaun.ac.ir/pd/torabi%20farsani/HTMLShowResume_Papers_Fa.php
tfarsaniyahoo.com

اللهیار خلعتبری

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

allahyarkhalatbarigmail.com

محمدتقی راشد محصل

استاد گروه زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

rashedmohaselihcs.ac.ir
http://www.ihcs.ac.i

محمدسرور مولایی

استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات دانشگاه الزهرا

mohammadsarwarmawlaieyahoo.com
0000-0002-7802-9289

اعضای هیات تحریریه بین المللی

خوزه کوتیاس

دانشگاه اسپانیا

jose.cutillasua.es
0000-0003-1772-7233

کارشناس نشریه

رویا مشمولی پیله رود

تاریخ اسلام دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه الزهراء(س)

historyislamiranalzahra.ac.ir