اعضای هیات تحریریه
مدیر مسئول

اسماعیل حسن زاده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س)

staff.alzahra.ac.ir/hassanzadeh
e.hasanzadehalzahra.ac.ir
0000-0001-5558-9367

سردبیر

علیمحمد ولوی

استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/valavi
a.valavialzahra.ac.ir

مدیر داخلی

جمشید نوروزی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

njamshid1346gmail.com
0000-0002-2956-7735

اعضای هیات تحریریه

جمشید آزادگان

دانشیار بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

jmshydazadgangmail.com

ابوالقاسم اجتهادی

استاد بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

ejtehadigmial.com

نزهت احمدی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~n.ahmadi
n.ahmaditr.ui.ac.ir

h-index: 1  

محمد تقی امامی خویی

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد شهر ری

m.t.emami18gmail.com

محمد تقی ایمان پور

تاریخ ایران باستان استاد گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد

timanpour.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
timanpourum.ac.ir

h-index: 4  

سهیلا ترابی فارسانی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

research.iaun.ac.ir/pd/torabi%20farsani/HTMLShowResume_Papers_Fa.php
stfarsaniphu.iaun.ac.ir

اسماعیل حسن زاده

تاریخ ایران دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/hassanzadeh
e.hassanzadehalzahra.ac.ir
0000-0001-5558-9367

اللهیار خلعتبری

استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

allahyarkhalatbarigmail.com

محمدتقی راشد محصل

استاد گروه زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/945/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%84
rashedmohaselihcs.ac.ir
http://www.ihcs.ac.i

محمدرضا علم

تاریخ ایران اسلامی استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

lite.scu.ac.ir/~mralam36
alamscu.ac.ir

محمدسرور مولایی

استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات دانشگاه الزهرا

mohammadsarwarmawlaieyahoo.com
0000-0002-7802-9289

علیمحمد ولوی

تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/valavi
a.valavialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

خوزه کوتیاس

تاریخ عرب و اسلام دانشگاه اسپانیا

alicante.academia.edu/JoseCutillas
jose.cutillasua.es
0000-0003-1772-7233

h-index: 2  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمد رضا بارانی

تاریخ اسلام استادیار تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/barani
m.baranialzahra.ac.ir
0000-0002-5680-3924