مدیر مسئول


اسماعیل حسن زاده دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا (س)، تهران ایران

تاریخ ایران اسلامی

سردبیر


علیمحمد ولوی استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

تاریخ اسلام

مدیر داخلی


جمشید نوروزی دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


جمشید آزادگان دانشیار بازنشسته گروه تاریخ ، دانشگده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

  • jmshydazadgangmail.com

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم اجتهادی استاد بازنشسته گروه تاریخ، دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

  • ejtehadigmial.com

اعضای هیات تحریریه


نزهت احمدی دانشیار تاریخ ایران اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی امامی خویی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد شهر ری، تهران، ایران

  • m.t.emami18gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی ایمان پور استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

تاریخ ایران باستان

اعضای هیات تحریریه


سهیلا ترابی فارسانی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل حسن زاده دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

تاریخ ایران

اعضای هیات تحریریه


اللهیار خلعتبری استاد گروه تاریخ دانشگده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

  • allahyarkhalatbarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی راشد محصل استاد گروه زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا علم استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمدسرور مولایی استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


جمشید نوروزی دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


علیمحمد ولوی استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

تاریخ اسلام

اعضای هیات تحریریه بین المللی


خوزه کوتیاس دانشیار گروه تحقیقاتی مطالعات عربی و اسلامی شرق اندلس، دانشگاه اسپانیا

تاریخ عرب و اسلام

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمد رضا بارانی دانشیار تاریخ اسلام انشکده ادبیات دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

تاریخ اسلام