مدیر مسئول


اسماعیل حسن زاده دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س)

سردبیر


علیمحمد ولوی استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

مدیر داخلی


جمشید نوروزی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


جمشید آزادگان دانشیار بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

  • jmshydazadgangmail.com

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم اجتهادی استاد بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

  • ejtehadigmial.com

اعضای هیات تحریریه


نزهت احمدی دانشیار تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی امامی خویی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد شهر ری

  • m.t.emami18gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی ایمان پور استاد گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ ایران باستان

اعضای هیات تحریریه


سهیلا ترابی فارسانی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل حسن زاده دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

تاریخ ایران

اعضای هیات تحریریه


اللهیار خلعتبری استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

  • allahyarkhalatbarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی راشد محصل استاد گروه زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا علم استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمدسرور مولایی استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات دانشگاه الزهرا

اعضای هیات تحریریه


علیمحمد ولوی استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

تاریخ اسلام

اعضای هیات تحریریه بین المللی


خوزه کوتیاس دانشیار گروه تحقیقاتی مطالعات عربی و اسلامی شرق اندلس، دانشگاه اسپانیا

تاریخ عرب و اسلام

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمد رضا بارانی استادیار تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا

تاریخ اسلام