دوره و شماره: دوره 25، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 5-267 

علمی- پژوهشی

1. تأثیر فتوحات اسلامی و سیاست های مالی تازیان مسلمان بر کشاورزی خوزستان

صفحه 5-33

علی بحرانی پور؛ علی لجم اورک مرادی؛ فرشید جعفری


6. نالۀ ملت در استبداد محمدعلی شاهی

صفحه 153-175

عباس قدیمی قیداری؛ علی منوچهری