دوره و شماره: دوره 25، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 5-267