تحلیل جایگاه موبدان و کارکرد اقتصادی آنان در ساختار نظام سیاسی – اجتماعی ساسانیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ازاد

چکیده

کیفیت ارتباط وضرورت همراهی دین وسیاست درایران عصرساسانی،پیامدها وتبعاتی راایجادکردکه مستقیم یاغیرمستقیم،درتحولات اجتماعی،حوادث تاریخی وانواع فعالیت های اجتماعی مردمان آن روزگار،تاثیر گذاربود.نهاد دین وطبقه موبدان،بعنوان متولیان معنویت واعتقادات جامعه،از قبل تبیین یک جهان بینی خاص ونوع تعاملات ورویکرد خود،جامعه ای بسته پدید آوردندکه ضمن حذف مخالفان ورقیبان،انتفاع حداکثری ازامکانات ومواهب مادی ومعنوی درعرصه اجتماعی واقتصادی رادرانحصارخودگرفتند.برخورد بسیار قهرآمیزموبدان بانهضت هاوجنبش های اجتماعی واعتقادی رقیب وادیان غیرهمسووتسلط برمنابع قدرت وثروت درقالب رسمیت یافتن دین زرتشت وهمراهی دونهاد دیانت وسلطنت درعصرساسانی وکارکردمتنوع آتشکده ها،به همان نسبت که این طبقه اجتماعی رابرخوردارکرد،جامعه رادر سیرتوسعه وعدالت فراگیر آسیب پذیر نمود.این پژوهش برآن است تا بااستفاده شیوه تحقیق کتابخانه ای وتحلیل تلفیقی دادهای تاریخی،ضمن بهره گیری ازطیف متنوعی ازمنابع،جایگاه موبدان درجامعه ساسانی راباز شناسی کرده وازقبل آن ضمن تمرکزبرفعالیت هاوعملکرد های اقتصادی موبدان،بخشی ازساختار نظام سیاسی واقتصادی ساسانیان رابازکاوی نمایدو ازآن دو،قسمتی ازهویت تاریخی وپیشینه فرهنگی وتمدنی ایران زمین درآخرین دوره ازعهدباستان را مورداستقراءواستدلال قراردهد.نتایج حاصل حاکی ازآن است که موبدان علاوه برفعالیت های فرهنگی،اجتماعی واعتقادی،بربخش نمادینی ازفعالیت های اقتصادی نیزتسلط داشتند وازاین راه عایدات عمده ای رانصیب برده وبرچرخه اقتصادی کشوراثرگذاربودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of priests and their economic functions in the structure of the political system - social Sasanian

نویسندگان [English]

  • feyzolah Boushasb goushe
  • Karim Yousef Jamali
  • Ali Bahadori
چکیده [English]

Quality, relevance and necessity of keeping religion and politics in Iran Srsasany, consequences and implications in contemporary society, which caused directly or indirectly, in the social, historical events and social activities of the people of that era, was impressive .Institution of religion and priestly class, as the custodians of morality and beliefs of society, before explaining a particular worldview and interactions, and their approach, which brought about the elimination of opponents and rivals closed society, the maximum advantage of the features and benefits of the material and spiritual realms monopolize economic and social groups very angry violent encounter with priests and religious movements and social movements, religions competing non-aligned and mastery of the sources of power and wealth in the form of official religion of Zoroastrianism and escort agencies and crown Sassanian era and function of various temples ,to the extent that the higher social classes, the vulnerable population in the course of development and Universal justice .This research is to investigate ways of using library compilation and analysis of historical data,while enjoying a variety of sources, Sassanid open position in society of priests and already the focus of economic activity and the priests, the political and economic structure of the Sasanian induction .part of the political and economic structure of the induction of the Sassanids, and the two-part historical identity, culture and history from ancient times to the ground in last place inductive reasoning . The results indicate that the priests in addition to cultural activities, social and faith on the symbolic dominance of economic activity and a major portion of the proceeds raised and contributed to the economic cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sassanid
  • priests
  • social functioning
  • economic activity
  • fire temple