دوره و شماره: دوره 25، شماره 25، بهار 1394، صفحه 1-237 
8. منصب دبیری در دوره ساسانیان

صفحه 193-218

مریم مرادی؛ محمدتقی ایمان پور