دوره و شماره: دوره 25، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 5-228