نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، داراب، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تعاملات فکری اندیشه گران دوره پهلوی اول در خصوص آموزش زنان بر اساس سه نشریه عالم نسوان ،شفق سرخ واطلاعات می پردازد . این پژوهش که براساس روش پژوهش های تاریخی صورت پذیرفته است در صدد پاسخگویی به این پرسش است که چالش ها ی فکری نخبگان دوره پهلوی اول در مبحث زنان چه بوده وانعکاس آن در جراید آن عصر چه تاثیری بر وضعیت آموزشی وفعالیتهای فرهنگی واجتماعی آنان گذاشته است. واژگان کلیدی:آموزش زنان،پهلوی اول،عالم نسوان،شفق سرخ،اطلاعات

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection of perception exchanges among Intellectuals on education of women During Pahlavi I era based on three publications: Alam Nesvan, Shafagh Sorkh, and Ettelaat.

نویسنده [English]

  • Zahra Hamedi

Assistant Professor, Department of History, Islamic Azad University, Branch of Darab

چکیده [English]

The present research analyzes the exchange of perceptions among Intellectuals during Pahlavi I in regards to women's education based on three publications: Alam-e- Nesvan, Shafagh-e- Sorkh, and Ettellat. This research which is done based upon historical researches attempts to answer what challanges were faced on the topic of women by elites of Pahlavi I era, and its reflection in the press of that period had what impact on their social, cultural, and educational status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education of Women
  • Pahlavi I
  • Alam-e-Nesvan
  • Shafagh-e- Sorkh
  • Ettelaat
منابع
-  اطلاعات (1307). س۳. ش523.
- ------- (1307). س۳. ش527.
- ------- (1310). س۶. ش۱۵۰۳.
- دختران ایران (۱۳۱۱). س۱. ش۴.
- زبان زنان (1321). س۲۳. ش1.
- شفق سرخ (1307). س۷. ش1142.
- ------- ( 1308). س۸. ش1176.
- ------- (1308). س۸. ش1194.
- ------- (1308). س۸. ش1212.
- ------- (1308). س۸. ش1214.
- ------- (1308). س۸. ش1215.
- ------- (1308). س۸. ش1228.
- ------- (1308). س۸. ش1258.
- ------- (۱۳۰۸). س۸. ش۱۲۹۴.
- ------- (1308). س۸. ش1299.
- ------- (1308). س۸. ش1303.
- ------- (1308). س۸. ش1304.
- ------- (1308). س۸. ش1305.
- ------- (1308). س۸. ش1320.
- عالم نسوان (1300). س۱. ش۲.
- -------- (۱۳۰۰). س۲. ش۱.
- -------- (۱۳۰۰). س۲. ش۳.
- -------- (1305). س۷. ش۱.
- -------- (1305). س۵. ش۲.
- -------- (1306). س۸. ش1.
---------- (1306). س۷. ش۶.
- -------- (1306).س۷.ش۷و۸.
- -------- (1306). س۷. ش۱۰.
- -------- (1308). س۱۰. ش2.
- -------- (1309). س۱۰. ش۳.
- -------- (۱۳۱۰). س۱۰. ش۲.
- تعلیم و تربیت (1305). س۲. ش۲و۳.
- سالنامۀ دانشسرای عالی (1314-1315). تهران: چاپ‌خانۀ روشنایی.
- سالنامۀ وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه (۱۳۰۴).
- قوانین و نظا‌م‌نامه­ها و مقررات دانشسراهای مقدماتی پسران و دختران و فلاحتی و موسیقی(1315).
- کتاب ششم ابتدایی دختران (1319). چ۵.‌ تهران: شرکت طبع کتاب.
- فتحی، مریم (1383). کانون بانوان. تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران.
 
 -Marashi, Afshin (2008). Nationalizing Iran. Washangton university press.
- Kashani- Sabet, Firoozeh (1999). Frontier Fictions: Shaping the Iranian National.
 -Prinston university press, Prinston, NJ.