دوره و شماره: دوره 25، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 5-300 
5. پیوند خوشنویسی و تشیع در عصر تیموریان

صفحه 143-170

وحید عابدین پور؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون اللهیاری


8. سادات لاله تبریز در گذار به عصر صفوی

صفحه 247-272

محمد تقی مشکوریان؛ علی اکبر جعفری