دوره و شماره: دوره 25، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 5-300 
5. پیوند خوشنویسی و تشیع در عصر تیموریان

صفحه 143-170

10.22051/hii.2016.2217

وحید عابدین پور؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون اللهیاری