نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا

چکیده

قریب به ۱۵۰۰ سال تاریخ اسلام، بیانگر آسیب‌های فراوانی است که به‌دلیل غالیان و رواج اندیشه‌های غالیانه متوجه این دین شده است. اینکه غلو چیست و شاخصه‌های آن کدام‌‌اند، سبب بحث‌ها و چالش‌های فراوانی شده است و می‌شود. ازجملۀ بهترین افرادی که می‌توانند شاخصه‌های دقیقی برای این پدیدۀ حساس دینی، مشخص و نحوۀ برخورد با آن را تعیین کنند، معصومین (ع) هستند. ایشان دربارۀ ورود اندیشه‌های غالیانه در بدنۀ جامعۀ شیعی، در کلام و رفتار واکنش‌هایی نشان داده‌اند که با تکیه بر مجموعۀ این رهنمودها می‌توان به شاخصه‌هایی برای تمیز گفتمان غلو و نفوذ آن در منابع شیعه دست یافت. گونه‌شناسی غلو به‌اعتبار قضاوت‌های معصومین (ع) دربارۀ اندیشه‌های غالیانه در امامت و حساسیت‌های نظری و عملی ایشان ازجمله مباحثی است که در مقالۀ حاضر مورد توجه قرار گرفته است. روایاتی که از غالیان به‌عنوان بدترین مردم یاد کرده‌اند، یا از برابری غلو با کفر، شرک، ضلالت و گمراهی سخن گفته‌اند، حساسیت دربارۀ این پدیده را نشان می‌دهد. در این پژوهش با استفاده از روش نظریۀ زمینه‌ای (بنیادی) با رویکردی توصیفی از طریق کدگذاری، مقوله‌بندی داده‌ها و مقایسه مقوله‌ها و مضامین، به یافتن شاخصه‌های غلو در سنت و سیرۀ معصومین (ع) و تبیین نوع واکنش ایشان اقدام شده است. داده‌ها در دو جدول مهم سامان‌دهی شده‌اند که نتیجۀ آن می‌تواند زمینه‌ساز تولید فرهنگ مبارزه با غلو در ابعاد گوناگون باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analitic approach to the reaction of infallible Imams toward the exaggeration in Imamat

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Valavi 1
  • Tahereh Naseri 2

1 Professor in History, Alzahra University

2 PhD Candidate in History of Islam, Alzahra University

چکیده [English]

Nearly a thousand and five hundred years of history of Islam, reflects a lot of damage due to exaggerators and the spreading of exaggerated ideas that has found this religion. What is exaggeration and what are its features, is and will be causing a lot of controversies and challenges. The most appropriate people who can identify this phenomenon are infallible Imams. They have shown word and behavior reactions according to entry of exaggerated ideas within the Shi’ite community that with relying on these guidelines, we can obtain criteria for recognition of exaggerated discourse and the influence of it on the Shi’ite sources. Typology of exaggeration with regards to infallibles’ judgment and theoretical and practical sensitivity of them about exaggerated ideas in Imamate is one of many subjects that have been taken into consideration in this research. Sensitivity of this phenomenon is shown in narratives that speaks of exaggerators as the worst people or describes equality of exaggeration with atheism, idolatry and obliquity.
In this study, using Grounded Theory with descriptive approach through coding, categorization and comparison of data and contents has been acted upon to find exaggeration features and to show reaction to them. The result of such research has been organized in two important tables which can lead to production of a culture that opposes exaggeration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scrutiny
  • Tradition and Manner of Infallible Imams
  • exaggeration
  • exaggerated features
منابع
- ابن‌بابویه، محمدبن‌علی (۱۳۶۱ق). معانی‌الاخبار. قم: جامعۀ مدرسین.
- --------------- (۱۳۸۶ق). علل‌الشرایع. نجف: مکتبه الحیدریه.
- --------------- (۱۳۹۸ق). التوحید. قم: جامعۀ مدرسین.
- --------------- (۱۳۷۰ش). امالی. تهران: انتشارات کتابچی.
- --------------- (۱۴۰۳ق). الخصال. قم: جامعه المدرسین.
- --------------- (۱۴۱۳ق). الاعتقادات. المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
- --------------- (۱۴۱۳ق). من لا یحضره الفقیه. قم: جامعۀ مدرسین.
- --------------- (بی‌تا). عیون اخبار الرضا. تهران: انتشارات علمیۀ اسلامیه.
- --------------- (بی‌تا). فضائل‌الشیعه. تهران: اعلمی.
- ابن‌شاذان، فضل‌بن شاذان (۱۳۵۱ش). الایضاح. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- ----------------- (۱۴۰۷ق). مأه المنقبه. قم: مدرسۀ امام‌مهدی.
- ابن‌شعبه، حسن‌بن‌علی (۱۴۰۴ق). تحف العقول. قم: جامعۀ مدرسین.
- ابن‌صفار، محمد‌بن حسن (۱۴۲۹ق). بصائرالدرجات فی فضائل آل محمد. قم: منشورات طلیعه النور.
- ابن‌قولویه، جعفربن محمد (۱۳۵۶ق). کامل‌الزیارات. نجف: مرتضویه.
- برقی، احمدبن محمد (۱۴۲۹ق). المحاسن. بیروت: مؤسسه الاعلمی.
- حمیری، عبدالله‌بن جعفر. قرب‌الاسناد، قم: انتشارات کتاب‌خانۀ نبوی.
سیدرضی (بی‌تا). نهج‌البلاغه. بی‌جا: بی‌نا.
- سیدمرتضی‌بن داعی (۱۳۱۳). تبصره العوام فی مقالات الانام. تصحیح عباس اقبال. تهران: مطبعۀ مجلس.
- شریف‌الرضی، محمدبن حسین (۱۴۰۶ق). خصائص‌الائمه. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
- طبری، محمدبن جریر (۱۴۰۸ق). دلائل‌الامامه. بیروت: مؤسسه الاعلمی.
- طوسی، محمدبن حسن (۱۳۹۰ق). تهذیب الاحکام. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- ---------------- (۱۳۴۸ش). اختیار معرفه الرجال (رجال‌ الکشی). مشهد: دانشگاه مشهد.
- --------------- (۱۴۰۴ق). الامالی. قم: دارالثقافه.
- ---------------- (۱۴۱۱ق). الغیبه. قم: مؤسسۀ معارف اسلامی.
- ---------------- (بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن. تحقیق احمد قصیر عاملی. بیروت: دار التراث العربی.
- عیاشی، محمدبن مسعود (۱۳۸۰ق). تفسیرالعیاشی. تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی. تهران: چاپ‌خانۀ علمیه.
- قمی، علی‌بن ابراهیم (۱۴۰۴ق). تفسیر قمی. تحقیق طیب موسوی جزایری. قم: دارالکتاب.
- کراجکی، محمدبن علی (۱۳۹۴ق). معدن الجواهر. تهران: کتاب‌خانۀ مرتضویه.  
- ---------------- (۱۴۱۰ق). کنزالفوائد. قم: انتشارات الذخائر.
 - کلینی، محمدبن یعقوب (۱۳۹۱ق). الفروع من الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- ---------------- (۱۳۶۵ش). اصول کافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- ---------------- (1365ش). الروضه من الکافی.تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- کمره‌ای، خلیل (۱۳۵۱ش). آراء ائمه الشیعه فی الغلاه. چاپ افست حیدری.
- کوفی، فرات‌بن ابراهیم (۱۴۱۰ق). تفسیر فرات‌. بی‌جا: مؤسسۀ چاپ و نشر.
- مسعودی، علی‌بن الحسین (1409 ق). اثبات‌الوصیه. بیروت: دارالاضواء.
- مفید، محمدبن محمد (۱۳۶۴ق). امالی. قم: کنگرۀ شیخ‌مفید.
- -------------- (۱۴۱۳ق). تصحیح اعتقادات الامامیه. قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
- ------------- (۱۴۱۶ق). اختصاص. قم: مؤسسه النشرالاسلامی.
- -------------- (۱۳۷۶ش). الارشاد. تهران: اسلامیه.
- نعمانی، محمدبن ابراهیم (1362ش). غیبت. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
Strauss, A. & J. Corbin (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. 2nd ed. Los Angeles, Calif: Sage Publication.