ساختار و عملکرد سیاسی-نظامی شهرها در دوره قدرت گیری کریم خان زند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ولنجک کوی خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی بلوک1 اتاق 135

چکیده

ساختار و عملکرد سیاسی-نظامی شهرها نقش برجسته ای در درگیری ها و رقابت های سیاسی-نظامی کشور در دوره بعد از مرگ نادرشاه افشار داشت؛ با توجه به این مسئله، این مقاله درصدد یافتن پاسخ به این پرسش است: ساختار قدرت شهرها چگونه و به چه سان عمل می کرد و در چه زمینه هایی منجر به قدرت گیری و حاکمیت کریم خان زند گردید؟ پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحقیق تاریخی و شیوه جمع آوری داده های کتابخانه ای از منابع دست اول تاریخی پس از توصیف و طبقه بندی ویژگی های ساختاری و کارکردی شهرهای دوره مورد نظر به تحلیل و تفسیر این ویژگی ها و تاثیرات آن بر قدرت گیری کریم خان زند می پردازد. برخی از عواملی که می توانند در تحلیل این پرسش مورد بررسی قرارگیرند، عبارتند از: ساختار قدرت شهرها، بزرگان شهری، پایگاه های اجتماعی متفاوت بزرگان، رقابت ها و توطئه های مختلف برپایه منافع فردی و جمعی و در نهایت منافع مشترک اهالی و بزرگان که منجر به حمایت از کریم خان زند و طرد حاکمان چپاول گر گردید. این عوامل پیش گفته، به نوبه خود زمینه قدرت گیری و حاکمیت کریم خان را مهیا نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political – military structure and function of cities in the reign of Karim Khan Zand

نویسنده [English]

  • MEHDI DEHGHANI
چکیده [English]

Political – military structure and function of cities had a prominent role in political – military conflicts and competitions before and after decease of Nader Shah Afshar; with regard to this issue, this article attempts to answer to this question: how was the operation of the structure of power of cities and in what areas leads to the power and empire of Karim Khan Zand? This research by using the methods of historical research and techniques of library data collection from original historical references after description and classification of structural and functional specifications of related cities in that specific times deals to analyses and interpretations of these features and their impacts on the power of Karim Khan Zand. Some of the factors which could be studies in this regard are : the cities’ power structure, cities’ important people, the different social bases of important people, competitions and different plots based on individual and plural interests and finally the common interests of ordinary and important people lead to the protection of Karim Khan Zand and rejection of Predatory rulers. These above mentioned factors have terminated to formation of power and rule of Karim Khan Zand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cities’ power structure
  • cities’ political – military function
  • cities’ security and civil
  • founded the Zand