«مناسبات مسلمانان با خزرها در سده نخست هجری» (با تأکید بر روایات مورخان مسلمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تبریز

چکیده

در جریان بخشی از فتوحات اعراب مسلمان که معطوف به نواحی شمال آذربایجان بود، آن‌ها با کوه‌های قفقاز که مانع طبیعی مهمی بود، برخورد کرده و با خزرها و سایر اقوامی که تحت سیطره امپراتوری خزر بودند، مواجه گشتند. خزرها، قومی ترک زبان و دارای پایگاه و خاستگاه قبیله‌ای و عشیره‌ای رو به شهرنشینی بودند که در این زمان مثل اعراب در مسیر تشکیل امپراتوری جدید و نوپا قرارگرفته بودند. روابط و مناسبات میان اعراب و خزرها در شکل جنگ‌ها و لشکرکشی‌های فصلی و دوره‌ای از دوره خلیفه دوم شروع گشت. مناسباتی که تا یک قرن آینده در دو سوی شمال و جنوب کوه‌های قفقاز، به‌صورت جنگ‌های مکرر و بی‌سرانجام ادامه یافت. هرچند مسلمانان در مقاطعی دارای پیشروی‌هایی موقت در قلمرو خزرها بودند، اما وجود موانع طبیعی چون سلسله جبال «قبخ»(قفقاز) و برقراری تشکیلات منسجم در سازمان حکومتی خزرها و اتحاد میان دولت‌های خزر و بیزانس، از موانع عمده فراروی مسلمانان در پیشروی به سمت شمال قفقاز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Muslim relations with the Khazars in the first century AD"(With a focus on the narration of Muslim historians)

نویسندگان [English]

  • Meqsud SHahbazi 1
  • Naser Sedghi 2
چکیده [English]

During the Arab conquest of the northern parts of Azerbaijan was concerned, they were an important natural barrier to the Caucasus Mountains, and the Khazar Empire was dominated by the Khazars and other relatives who were facing. Khazars, a people of Turkic origin, base clan and tribal languages and urbanization were the Arabs at this time as the formation of new and nascent empire had been. Relations between the Arabs and the Khazars in the seasonal and cyclical wars and campaigns of the Second Caliph began. In the next century, relations between the north and south to the Caucasus Mountains, the frequent and pointless war continued. Although Muslims have completed at some point in the territory of the Khazars were temporary, But there are natural barriers such as mountain ranges, "Caucasus" and the establishment of an integrated formation of the unity government between the governments of the Khazars and Khazar, Byzantine, advancing towards the main obstacles faced by Muslims in the North Caucasus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Khazars
  • Muslim caliphates
  • Umayyad Caliphs
  • Relationships
  • war