تأثیر احیای خلافت در مصر بر موضع گیری مذهبی غازان خان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده : با پذیرش اسلام توسط غازان خان و مغولان ساکن در ایران مسئله جدیدی رخ نمود وآن تبیین جایگاه خلیفه عباسی و نحوه تعامل و ارتباط با وی بود. پذیرش سیادت معنوی خلیفه با دیدگاه مغولان در تعارض جدی قرار داشت و مساوی تایید برتری ممالیک بود. ایلخان به دنبال راهی بود که، علاوه بر حفظ اسلام نیازی به تایید خلیفه نباشد، لذا شاهد تمایلاتی از جانب غازان به مذهب شیعی امامی می باشیم . دوره غازان خان از لحاظ توجه به مذهب شیعه امامیه از اهمیت بسیاری برخوردار است و می توان آن را در حکم سنگ بنای رسمیت تشیع در عهد صفویه دانست. در شکل گیری این روند علاوه برعقاید فردی ، مؤلفه های فرهنگی و بینش حاکم بر قوم غالب که به صورت آشکار و پنهان اثرگذار بوده اند ،نمی توان از نقش عوامل سیاسی و مسائل زمان به راحتی گذشت. جهت گیری سیاسی، مذهبی غازان خان متأثر از فرهنگ حاکم بر اکثر مسلمانان در ارتباط با خلافت عباسی که توسط ممالیک احیا شده بود و مؤلفه های حاکم بر روابط ایلخانان با ممالیک وشرایط خاص این دوران می باشد .این تاثیر و تاثر در رویکرد غازان به مذهبی غیر از مذاهب مورد تایید خلافت مصر و سعی در استفاده از برخی آرای فقهی و اندیشه های سیاسی ادوار گذشته ایران قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of restoring the caliphate in Egypt on the religious posturing Ghazan Khan

نویسندگان [English]

  • fateme oroji
  • mohammad rezaei
چکیده [English]

Abstract GhazanKhan and the Mongols residing in Iran when the accepted Islam a new problem happened and That was the position of the Abbasid Caliph and the relationship mutual. Accept the spiritual excellence Khalifa was seriously in conflict with the views of Mongol and the equal with Mamluk excellence. Aylkhan wanted to preserve the Muslim , does not Require approval by Caliph. Then a tendency increased the Shiism. Era Ghazan Khan is important in orientation of Shiism and the base recognized of Shiism At the time of Safavid. Non from the his favorite trend personal and Mughal cultures political incentives had an impact . Effective ideas of of the Muslim majority in the Caliphate In Aylkhan orientation. in the Egypt Mamluk revived Caliphate Who affected on the relationship with the Ilkhanids. This on approach was effective the Ghazan Khan political and religious . Ghazan desire to Shi'ism gained and the used to solve the problem from political jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghazan
  • Mamluk
  • Caliphate
  • the Abbasids
  • Shi'ism