نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در حالی که سیاست های انگلستان در قسمت های مرکزی و جنوبی، به تشدید وضعیت بحرانی ایران را درگیر جنگ ناخواسته ای کرده بود، همسایه شمالی یعنی دولت روسیه نیز با رویکردی مشابه و البته غیر انسانی، در شرق و شمال و شمال غرب ایران به اعمال سیاست های استعماری مداخله جویانه و تشدید شرایط سخت معیشتی و تاًمین ارزاق روزمره مردم که با بروز قحطی همراه شد اقدام نمود. این روند تا هنگام خروج نیروهای روسیه به دنبال وقوع انقلاب بلشویکی و تشکیل دولت جماهیر شوروی که به کناره گیری آنها از میادین جنگ انجامید باقی ماند. در این پژوهش هدف آن است تا به بررسی عملکرد روسیه شوروی در خصوص قحطی در ایران در نواحی شمالی در دوران جنگ اول جهانی از دید و زاویه اسناد منتشر نشده بپردازد. بر همین اساس مقالۀ حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که روسیه چه تاثیری بر بروز و ادامه قحطی در ایران دوران جنگ داشته است. بدون تردید گذشته از مصایب طبیعی، حملات، هجوم های مکرر، بیرحمی و کشتار مردم نواحی شمالی توسط نیروهای روسی در ایجاد و عمق بخشی به بحران قحطی تاثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Documentary narrativeon the role of Russia and Soviet Union in the famine in Iran during World War I

نویسنده [English]

  • Elham Malekzadeh

Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Great Britain policies, applied in the south and central parts of Iran intensified the critical condition of the country and caused the inclusion of Iran in the World War I.In similar way,the northern neighbor of Iran- Russia-had embarked on a colonial, meddling inhumane policy in East, North and northeast of Iran as well.These policies, excruciated life condition in Iran which brought about a serious famine crisis. This time of hardshipin Iranlasted until Russia left Iran due to the Bolshevik revolution and creation of Soviet Unionwhich led to theirwithdrawal from that war. This paper elaborates Russia and Soviet Union’s role in worsening the crisis and violent destructive actions in Iran through close analysis of unpublished documents in Iranian archives.Clearly, it is not feasible to depict the comprehensive view of this issue,Rather, this paper merely focuses on Russian forces in three provinces of Iran namely: Gillan, Mazandaran and Qazvin applying the documentary narrative. The significance of this study lies on the fact that there is not adequate research onthe statistics of civilian casualtiesdue to implantation of these policies. To this end, this paper can reveal the ignored sight of historical- political relation between Iran and its northern neighbor.Investigating the extent to which people’s life and economy of the country had been jeopardized, will reveal the hidden stories occurred during World War I in occupied district of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documentary narrativeon
  • Russia
  • Soviet Union
  • famine Iran
  • World War I
منابع
- الهی، همایون (1369). اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- تمدن، محمد (1350). اوض‍اع‌ ای‍ران‌ در ج‍ن‍گ‌ اول‌ ی‍ا ت‍اری‍خ‌ رض‍ای‍ی‍ه‌. رضاییه: مؤسسۀ مطبوعات تمدن.
- روزنامۀ کاوه (غرة جمادی‌الآخر 1336ق./ 23 اسفند 1296ش). س3. ش26.
- سند ش69- 1618- 240، س ا م ا.
- سند ش13- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش14- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش15- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش16- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش21- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش22- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش24- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش26- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش29- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش30 - 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش31- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش33- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش37- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش39- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش40- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش43- 1671-240، س ا م ا.
- سند ش46- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش49- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش50- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش54- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش55- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش56- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش57- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش59- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش62-1671-240، س ا م ا.
- سند ش68- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش94- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش95- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش96- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش97- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش 98- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش99- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش100- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش113- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش114- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش115- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش116- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش 135- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش 136- 1671- 240، س ا م ا.
- سند ش15- 2688-240، س ا م ا.
- سند ش16 - 2688-240، س ا م ا.
- سند ش17- 2688-240، س ا م ا.
- سند ش18 - 2688-240، س ا م ا.
- سند ش19- 2688-240، س ا م ا.
- سند ش21- 2688-240، س ا م ا.
- سند ش 22- 2688-240، س ا م ا)..
- سند ش28- 2688-240، س ا م ا.
- سند ش47 - 2688-240، س ا م ا.
- سند ش6 - 22538-240، س ا م ا.
- سند ش110- 22538-240، س ا م ا.
- سند ش111- 22538-240، س ا م ا.
- طاهر‌احمدی، محمود (1376). روابط اقبال‌السلطنۀ ماکویی با حکومت مرکزی و شوروی. گنجینۀ اسناد. ش25 و 26.
- مجد، محمد‌قلی (1387). قحطی بزرگ. ترجمۀ محمد کریمی. تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.