نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده: تمدن اسلامی در عصر عباسی، بستری مناسب را برای پیشرفت و تکامل علم و ادب و هنر فراهم آورد. چنانکه وقتی مسلمانان از مسئله فتوحات و جنگ و درگیری رهایی یافتند و ثروت و قدرت دولت رو به فزونی نهاد، گرایش به انواع هنر های زیبا در بین خلفا، بزرگان و طبقات مختلف جامعه بغداد افزایش یافت.در این میان هنر موسیقی، به عنوان ابزاری مهم برای جلوه‌گر ساختن شکوه و اقتدار خلفای بغداد، جایگاه ویژه‌ای داشت. این خلفا، تحت تأثیر فرهنگ ایران زمین و به شیوه شاهان ساسانی، با حمایت از نوازندگان و خوانندگانی چون ابراهیم و اسحاق موصلی، ابن جامع، منصور زلزل، زریاب، ابراهیم بن مهدی، مخارق، برصوما، علّویه، حکم وادی، عمرو بن بنان و بسیاری دیگر در پیشرفت موسیقی این دوره نقشی مهم ایفا کردند. چنانکه بخشیدن انعام و جوایز فراوان به موسیقیدانان و تعیین حقوق و مقرری برای ایشان، از سوی دربار، موسیقی این دوره را به درجه کمال رسانید. نهضت ترجمه و ظهور موسیقیدانان خلاق از عوامل دیگری است که در شکوفایی موسیقی این دوره تأثیر‌گذار بود. افزون بر این نقش ایرانیان را در ایجاد تحولی مثبت در این زمینه نمیتوان نادیده گرفت. پژوهش حاضر سعی داشته است، عوامل شکوفایی موسیقی را در عصر عباسی مورد بررسی قرار دهد. روش کار، توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع، مآخذ و پژوهش‌های موجود سامان یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Prosperity of Music in the Abbasid Era Form the Beginning to the Domination of Buyids in Baghdad

نویسندگان [English]

  • Halimeh Jafarpour NasirMahalleh 1
  • Seyed Ahmadreza Khezri 2

1 MA Student of History of civilization of Islamic Nations, University of Tehran

2 Full Professor, History of civilization of Islamic Nations, University of Tehran

چکیده [English]

Islamic civilization in the Abbasid era provided an appropriate context for the progress and development of science, literature and art, in a manner that when Muslims freed from conquests, conflicts and wars, and when the states wealth and power increased, tendency toward fine arts among caliphs, the elders and different classes in Baghdad increased. Meanwhile, the art of music as an important vehicle for the manifestation of the glory and power of the caliphs of Baghdad had a special place. The Caliphs, under the influence of the culture and style of the Sassanid kings of Iran, played an important role in the development of music in this era by supporting the musicians and singers like Abraham and Isaac of Mosul, Ibn Jamee, Mansour ZALzAl, Zaryab, Ibrahim bin al-Mahdi, Makharegh, Barsuma, Alawiya, Hakam Vadi, Amr bin Banan and many others. Donating rewards and bonuses to musician, and specifying salaries and pensions to them from the court raised the music of the era to the degree of perfection. Other factors that influenced the development of music in this period were the Translation Movement and the emergence of creative musicians. Besides, the Iranians role in the positive development of this area cannot be ignored. The present research tries to investigate factors affecting the prosperity of music in the Abbasid era. The descriptive-analytic method is used, and the article is organized using the existing resources, researches and references.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abbasids
  • Music
  • musicians
  • prosperity
منابع
- ابراهیم حسن، حسن (1386ش). تاریخ سیاسی اسلام. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. تهران: بدرقۀ جاویدان.
- ابن‌ابی‌اصیبعه، احمد بن قاسم (1299ق). عیون الانباء فی طبقات الاطباء. بی‌جا: مکتبة الوهبیه.
- ابن‌جلجل، ابی‌داوود سلیمان بن حسان (1955م). طبقات الاطباء و الحکما. تحقیق فؤاد سید. قاهره: مطبعة المعهد العربی الفرنسی آثار الشرقیه.
- ابن‌خطیب، احمد بن علی (1417ق). تاریخ بغداد. بیروت: دار الکتب العلمیه.
- ابن‌خلدون، عبدالرحمان بن محمد (1375ش). مقدمه. ترجمۀ محمد پروین گنابادی. تهران: علمی و فرهنگی.
- ابن‌خلکان، شمس‌الدین احمد بن محمد (1968م). وفیات الاعیان. بیروت: دار صادر.
- ابن‌عبد‌ربّه، احمد بن محمد (1404ق). العقد الفرید. بیروت: دار الکتب العلمیه.
- ابن‌طقطقی، محمد بن علی بن طباطبا (1997م). الفخری فی آداب السلطانیة و دُوَل الاسلامیه. تحقیق عبدالقادر محمد مأیو. بیروت: دار القلم العربیه.
- ابن‌عبری، قریقوریوس بن اهرون (1992م). تاریخ مختصر الدُوَل. تحقیق انتون صالحانی یاسوی. بیروت: دار الشرق.
- ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق (1381ش). الفهرست. تحقیق محمد‌رضا تجدد. تهران: اساطیر.
- ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین (1963م). الاغانی. قاهره: دارالثقافه.
- اسماعیل‌پور، علی (1368ش). موسیقی در تاریخ و قرآن. تهران: ناشر مؤلف- چاپخانۀ پیام.
- امام شوشتری، محمد‌علی (1348ش). ایران، گاهوارۀ دانش و هنر. تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
- بدیعی، نادره (1354ش). تاریخچۀ ادبیات آهنگین ایران. تهران: روشنفکر.
- بینش، تقی (1371ش). سه رسالۀ فارسی در موسیقی. تهران: نشر دانشگاهی.
- جاحظ، عمرو بن بحر (1914م). التاج فی اخلاق الملوک. تحقیق باشا احمد زکی. قاهره: المطبعة الامیریه.
- جان‌احمدی، فاطمه (زمستان 1379ش). «نهضت ترجمه، نتایج و پیامد­های آن». مجلۀ تاریخ اسلام. دانشگاه باقر‌العلوم. ش4. ص86-142.
- خالقی، روح­الله (1385ش). نظری به موسیقی ایرانی. تهران: مؤسسۀ فرهنگی رهروان پویش.
- خضری، سید احمد‌رضا (تابستان 1384ش). »زریاب و نقش او در انتقال موسیقی و رسوم ایرانی به اسپانیای اسلامی». مجلۀ هنرهای زیبا. ش22.
- خوارزمی، محمد بن احمد (1362ش). مفاتیح العلوم. ترجمۀ حسین خدیو‌جم. تهران: علمی و فرهنگی.
- حافظ‌زاده، محمد (1381ش). تاریخ هنر و موسیقی از غارها تا تالارها. تبریز: عمیدی.
- حتی، فیلیپ (بی‌تا). تاریخ عرب. ترجمۀ محمد سعیدی. تهران: زوار.
- حقیقت، عبدالرفیع (1369ش). تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی. تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
- رابرتسون الک، استیونس دنیس (1369ش). تاریخ جامع موسیقی. ترجمۀ بهزاد باشی. تهران: آگاه.
- سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمان بن ابی­بکر (1959م). تاریخ الخلفا. تحقیقة محیی‌الدین عبدالحمید. قاهره: مطبعة السعاده.
- ضیف، شوقی (بی‌تا). العصر العباسی الاول. قاهره: دار المعارف.
- طبری، محمد بن جریر (1387ق). تاریخ الامم و الملوک. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. بیروت: دار التراث.
- فارابی، ابونصر (1348ش). احصاء العلوم. ترجمۀ حسین خدیو‌جم. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- فارمر، هنری جرج (1367ش). تاریخ موسیقی خاور‌زمین: ایران بزرگ و سرزمین­های اسلامی. ترجمۀ بهزاد باشی. تهران: آگاه.
- مسعودی، علی بن حسین (1409ق). مروج الذهب و المعادن الجوهر. تحقیق اسعد داغر. قم: دار الهجرة.
- مشحون، حسن (1373ش). تاریخ موسیقی ایران. تهران: سیمرغ.