عوامل رونق و شکوفایی موسیقی در عصر عباسی از آغاز تا تسلط آل بویه بر بغداد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده: تمدن اسلامی در عصر عباسی، بستری مناسب را برای پیشرفت و تکامل علم و ادب و هنر فراهم آورد. چنانکه وقتی مسلمانان از مسئله فتوحات و جنگ و درگیری رهایی یافتند و ثروت و قدرت دولت رو به فزونی نهاد، گرایش به انواع هنر های زیبا در بین خلفا، بزرگان و طبقات مختلف جامعه بغداد افزایش یافت.در این میان هنر موسیقی، به عنوان ابزاری مهم برای جلوه‌گر ساختن شکوه و اقتدار خلفای بغداد، جایگاه ویژه‌ای داشت. این خلفا، تحت تأثیر فرهنگ ایران زمین و به شیوه شاهان ساسانی، با حمایت از نوازندگان و خوانندگانی چون ابراهیم و اسحاق موصلی، ابن جامع، منصور زلزل، زریاب، ابراهیم بن مهدی، مخارق، برصوما، علّویه، حکم وادی، عمرو بن بنان و بسیاری دیگر در پیشرفت موسیقی این دوره نقشی مهم ایفا کردند. چنانکه بخشیدن انعام و جوایز فراوان به موسیقیدانان و تعیین حقوق و مقرری برای ایشان، از سوی دربار، موسیقی این دوره را به درجه کمال رسانید. نهضت ترجمه و ظهور موسیقیدانان خلاق از عوامل دیگری است که در شکوفایی موسیقی این دوره تأثیر‌گذار بود. افزون بر این نقش ایرانیان را در ایجاد تحولی مثبت در این زمینه نمیتوان نادیده گرفت. پژوهش حاضر سعی داشته است، عوامل شکوفایی موسیقی را در عصر عباسی مورد بررسی قرار دهد. روش کار، توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع، مآخذ و پژوهش‌های موجود سامان یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Prosperity of Music in the Abbasid Era Form the Beginning to the Domination of Buyids in Baghdad

نویسندگان [English]

  • halimeh jafarpoor
  • seyed ahmadreza khezri
چکیده [English]

Abstract""Islamic civilization in the Abbasid era provided an appropriate context for the progress and development of science, literature and art, in a manner that when Muslims freed from conquests, conflicts and wars, and when the states wealth and power increased, tendency toward fine arts among caliphs, the elders and different classes in Baghdad increased. Meanwhile, the art of music as an important vehicle for the manifestation of the glory and power of the caliphs of Baghdad had a special place. The Caliphs, under the influence of the culture and style of the Sassanid kings of Iran, played an important role in the development of music in this era by supporting the musicians and singers like Abraham and Isaac of Mosul, Ibn Jamee, Mansour ZALzAl, Zaryab, Ibrahim bin al-Mahdi, Makharegh, Barsuma, Alawiya, Hakam Vadi, Amr bin Banan and many others. Donating rewards and bonuses to musician, and specifying salaries and pensions to them from the court raised the music of the era to the degree of perfection. Other factors that influenced the development of music in this period were the Translation Movement and the emergence of creative musicians. Besides, the Iranians role in the positive development of this area cannot be ignored. The present research tries to investigate factors affecting the prosperity of music in the Abbasid era. The descriptive-analytic method is used, and the article is organized using the existing resources, researches and references.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Abbasids
  • Music
  • musicians
  • prosperity