تحلیلی بر سنت های دیوانسالاری ایران در خلیج فارس «امام مسقط و اجاره داری بندرعباس» (1209-1285)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 University of Isfahan

چکیده

چکیده: بررسی ماهیت اجاره داری بندرعباسی در دوره قاجاریه نقش مهمی در شناخت تعملات ساحل نشینان سواحل شمالی و جنوبی دارد. بررسی این اخرین نمونه های عینی از سنت مقاطعه، برای پاسخ به برخی ابهام ها ضروری می نماید. مالیات و عوارض گمرکی بندرعباس از آغاز دوره قاجار با قبول تابعیت به حکمران بستک و سپس مسقط واگذار شد. در برخی تالیفات به دلیل عدم توجه به سنت مقاطعه، به اشتباه جزایر و بنادر ساحل ایران جزو قلمرو مسقط تصور می گردد. تحول در مناسبات منطقه ای با توجه به قدرت روزافزون و سیاست انگلستان و عقب ماندن دربار قاجار از تحولات جدید، به تدریج تعاملات آل بوسعید و حکومت مرکزی را خدشه دار کرد. این مقاله با رویکردی تحلیلی، ضمن بررسی ماهیت اجاره داری بندرعباس و نقش ان در تعملات آل بوسعید با حکومت مرکزی ایران، به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که اجاره بندرعباسی به حاکم یا امام مسقط در بر گیرنده چه نکات مهمی در خصوص سنت های مدیریتی حاکم بر منطقه خلیج فارس است؟ فرض غالب بر این است که موضوع اجاره داری بندرعباس بیانگر نوعی ارتباط نزدیک حکمرانان مسقط با حکومت مرکزی ایران بر اساس یک سنت تاریخی مقاطعه است.هرچند تحولات سده 19م/13ه و استقرار تدریجی پایه های سبک نوین اقتصادی و تجاری اروپا آن را به گونه ای دیگر نمایان ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analyzes on administrative tradition in Persian Gulf(Bandar-Abbas farming by Muscat ruler (1209-1285)

نویسندگان [English]

  • Mostafa pirmoradian 1
  • asghar mahmoodabadi 2
  • salman ghasemian 1
چکیده [English]

Abstract: By analyzes on Bandar Abbas Farming in Gagar Era, we find some, Heritage of Iranian historical role in persian Gulf security and administrations. By this article we analyze the knowledge of Iranian custom of administration in Persian Gulf. Indeed, this case of study, help us in realizing a fundamental circumstance of history of relation ship between Southern and northern part of Persian Gulf and its Coastal dwellers relations with enteral government of Iran. Bandar Abbas was the successor to the emporium of old Hormoz, the seaport of Kerman and Sistan. Despite its status as the chief Safavid port, Bandar Abbas growth was modest Not surprisingly Iranian government indifference to the fate of the town went hand in hand with the economic decline. So they accept to farm this port by the hands of Arab tribal chiefs whose allegiance to Persian authority was historically guaranteed by administrative customs. At the beginning of 19 century, Al –Bu-saeed raised to power in Oman. They had some important trade vessel and port .they transferred their capital from Rostaq to Muscat. These movements were concurrent with the reign of 'Aga Mohammad khan' in Iran and causing Persian Gulf eastern coasts and islands to be farmed to Muscat Imams for customs purposes. So, A Persian fireman of 1793 recognized the Sultan of Muscat’s influence over a coastal strip extending Gwadar in the east and Ḵamīr in the west as well as the islands of Qišm and Hormoz.British agent in Persian Gulf seeks to prevent all Arab chiefs from connecting or relating to Persian Government. And in all English sources we fined that they said, Bandar Abbas had been in Muscat Suzerainty. This article, attempt to by a critical aspect, trained and Examined the Bandar Abbas farming origins ,roots and proses in Iranian adumbrative custom and history ,and find some historical indication of Iranian administrative influences in Persian Gulf affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qagars
  • Bandar-Abbas
  • Muscat Ruler
  • Ale-Bu-saeed
  • Farming