تأثیر اصلاحات غازان بر وضعیت کشاورزی قلمرو ایلخانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

اوضاع اقتصادی ایران به ویژه کشاورزی از ایلغار مغول به شدت آسیب دید. غازان خان در طول حکومت نسبتاً کوتاه خود، با انجام اصلاحاتی در صدد ترمیم و جبران آسیب های وارده بر اوضاع اقتصادی قلمرو ایلخانی برآمد، اما با توجه به مرگ زود هنگام غازان، این تردید وجود دارد که تأثیر این اصلاحات بر اوضاع کشاورزی در قلمرو ایلخانی ، پایدار بوده باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد است تا تأثیر این اصلاحات غازانی را بر بهبود وضعیت کشاورزی و کشاورزان در قلمرو ایلخانی مورد بررسی قرار دهد. این مقاله نشان می دهد که اگر چه بعد از درگذشت خواجه رشیدالدین فضل الله ، تداوم روند اصلاحات منقطع شد و دوباره عوامل مخرب بر زندگی کشاورزان مسلط شد،اما رونق کشاورزی خیلی تحت الشعاع قرار نگرفته و همچنان روند رو به رشد خود را حفظ کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Ghazan Reforms On Agricultural State of Ilkhanid territory

نویسندگان [English]

  • mohsen rahmati
  • Vahid falahi
چکیده [English]

The economical conditions of Iran, especially Its farming, were been damaged from mongol invasion. During his brief reign, and through execution of reforming, Ghazan khan intended to renovated and recompensed these imported harms on economical conditions of ilkhanid territory. But, consequently his dying early , it is unclear that was been lasted effects of these reforms on agricultural conditions of ilkhanid territory. By The historical analytic method and by asking about the little existing data ,this article seeks to examined the effects of ghazan reforms on improvement of farm and farming state in ilkhanid territory. This study shows that , although, process of reforms were been corrupted and farmers living were dominated devastating parameters ,after death of khwaje Rashid-al- din fazl allah, but, greatly, that were not been impressed agricultural prosperity and such were maintained itself process of increasing growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture
  • Farmers
  • Economical Conditions
  • Reforms
  • Ilkhans
  • Ghazan khan