نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه لرستان

2 کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه لرستان

چکیده

اوضاع اقتصادی ایران به ویژه کشاورزی از ایلغار مغول به شدت آسیب دید. غازان خان در طول حکومت نسبتاً کوتاه خود، با انجام اصلاحاتی در صدد ترمیم و جبران آسیب های وارده بر اوضاع اقتصادی قلمرو ایلخانی برآمد، اما با توجه به مرگ زود هنگام غازان، این تردید وجود دارد که تأثیر این اصلاحات بر اوضاع کشاورزی در قلمرو ایلخانی ، پایدار بوده باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد است تا تأثیر این اصلاحات غازانی را بر بهبود وضعیت کشاورزی و کشاورزان در قلمرو ایلخانی مورد بررسی قرار دهد. این مقاله نشان می دهد که اگر چه بعد از درگذشت خواجه رشیدالدین فضل الله ، تداوم روند اصلاحات منقطع شد و دوباره عوامل مخرب بر زندگی کشاورزان مسلط شد،اما رونق کشاورزی خیلی تحت الشعاع قرار نگرفته و همچنان روند رو به رشد خود را حفظ کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Ghazan Reforms On Agricultural State of Ilkhanid territory

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rahmati 1
  • Vahid falahi 2

1 Associated Professor, Department of History, University of Lurestan

2 MA in History, University of Lurestan

چکیده [English]

The economical conditions of Iran, especially Its farming, were been damaged from mongol invasion. During his brief reign, and through execution of reforming, Ghazan khan intended to renovated and recompensed these imported harms on economical conditions of ilkhanid territory. But, consequently his dying early , it is unclear that was been lasted effects of these reforms on agricultural conditions of ilkhanid territory. By The historical analytic method and by asking about the little existing data ,this article seeks to examined the effects of ghazan reforms on improvement of farm and farming state in ilkhanid territory. This study shows that , although, process of reforms were been corrupted and farmers living were dominated devastating parameters ,after death of khwaje Rashid-al- din fazl allah, but, greatly, that were not been impressed agricultural prosperity and such were maintained itself process of increasing growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture
  • Farmers
  • Economical Conditions
  • Reforms
  • Ilkhans
  • Ghazan khan    
منابع
- آملی، اولیاءالله (1313). تاریخ رویان. تصحیح عباس خلیلی. تهران: اقبال.
- ابن‌شهاب، تاج‌الدین‌حسن (1987). جامع‌التواریخ حسنی. به‌کوشش حسین مدرسی طباطبایی و ایرج افشار. کراچی: مؤسسة تحقیقات علوم آسیای میانه و غربی.
- ابن‌فوطی، کمال‌الدین عبدالرزاق (1381). الحوادثالجامعه. ترجمة عبدالمحمد آیتی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- اسفزاری، معین‌الدین محمد زمجی (1338). روضات الجنات فی اوصاف مدینه الهرات. تصحیح و تحشیة محمدکاظم امام. تهران: دانشگاه تهران.
- اشپولر، برتولد (1384). تاریخ مغول در ایران. ترجمة محمود میرآفتاب. چ7. تهران: علمی و فرهنگی.
- اقبال آشتیانی، عباس (1365). تاریخ مغول از حملة چنگیز تا تشکیل دولت تیموری. چ6. تهران: امیرکبیر.
- اللهیاری، فریدون (1383). «تحلیلی بر بازتاب اصلاحات غازانی در روند بازسازی مراکز شهری ایران (694-703)».مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. د2. ش36 و 37. صص37 -52.
- بارتولد، واسیلی (1366). ترکستان‌نامه. ترجمة کریم کشاورز. تهران: آگاه.
- باوزانی، الساندرو (1359). ایرانیان (تاریخ ایران با تکیه بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی). ترجمة مسعود رجب‌نیا. تهران: روزبهان.
- بناکتی، داودبن محمد (1378). روضه اولی‌الالباب فی معرفه التواریخ و الانساب. به کوشش جعفر شعار. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- بهرامی، تقی (1330). تاریخ کشاورزی ایران. تهران: دانشگاه تهران.
- بیرشک، احمد (1367). گاهنامة تطبیقی سه هزار ساله. تهران: علمی و فرهنگی.
 پطروشفسکی، ایلیا پاولوویچ (1371). «اوضاع اجتماعی ایران در عصر مغول» در تاریخ ایران کمبریج. ج5. گردآوری جی.آ. بویل. ترجمة حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.
- ــــــــــــــــــ (1357). کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول. ترجمة کریم کشاورز. تهران: نیل.
- تسف، ولادیمیر (1345). نظام اجتماعی مغول. ترجمة شیرین بیانی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- جعفری، جعفربن محمد (1389). تاریخ یزد. به‌کوشش ایرج افشار. تهران: علمی و فرهنگی.
- جوینی، عطاملک (1375). تاریخ جهانگشای. تصحیح محمد قزوینی. تهران: دنیای کتاب.
- حافظ ابرو، شهاب‌الدین عبدالله خوافی (1350). ذیل جامع التواریخ رشیدی. تصحیح خانبابا بیانی. تهران: انجمن آثار ملی.
- خواندمیر، غیاث‌الدین بن‌همام‌الدین (1333). حبیبالسیر. به مقدمة جلال‌الدین همایی. تهران: خیام.
- رجب‌زاده، هاشم (2535). آیین کشورداری در عهد وزارت رشیدالدین فضلالله همدانی. تهران: توس.
- رشیدالدین فضل‌الله همدانی (1367). جامعالتواریخ. به‌کوشش بهمن کریمی. تهران: اقبال.
- ــــــــــــــــــــــ (1364ق/ 1940م). مکاتبات رشیدی. تصحیح محمد شفیع. لاهور: کلیه پنجاب.
- ـــــــــــــــــــــــــــ (1350). وقف‌نامة ربع رشیدی. به‌کوشش مجتبی مینوی و ایرج افشار. تهران: انجمن آثار ملی.
- رشیدوو، پی نن (1368). سقوط بغداد و حکم‌روایی مغولان در عراق. ترجمة اسدالله آزاد. مشهد: آستان قدس.  
- سمرقندی، عبدالرزاق (1372). مطلع سعدین و مجمع بحرین. به اهتمام عبدالحسین نوایی. تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- سیفی‌هروی، سیف‌بن محمد (1385). تاریخ‌نامة هرات. تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد. تهران: اساطیر.
- شبانکاره‌ای، محمدبن‌علی (1363). مجمع الانساب. تصحیح میر‌هاشم محدث. تهران: امیرکبیر.
- شیخ‌الحکمایی، عمادالدین (1383). «بررسی یک پاره سند ایلخانی». نامة بهارستان. س5. ش1 و 2. دفتر 9 و10. صص111-118.
- علمفلاحت (1323ق). به‌کوشش عبدالغفار نجم الدوله اصفهانی. تهران ( چاپ سنگی).
- غفرانی، علی (1385). «رشیدالدین فضل‌الله و اندیشة آبادگری در قلمرو ایلخانان». مطالعات اسلامی. ش71. صص167-190.
 - قطبی‌اهری، ابوبکر (1373ق). تاریخ شیخ اویس. به سعی و اهتمام ین فن لون. لاهه، اکسلسیور.
- کاتب یزدی، احمدبن حسین (1386). تاریخ جدید یزد. به‌کوشش ایرج افشار. تهران: امیرکبیر.
- کاشانی، ابوالقاسم (1384). تاریخ الجایتو. به اهتمام مهین همبلی. تهران: علمی و فرهنگی.
- لمبتون، ان.کی.اس (1372). تداوم و تحول در تاریخ میانة ایران. ترجمة یعقوب آژند. تهران: نشر نی.
- ـــــــــــــــــــــ (1377). مالک و زارع در ایران. ترجمة منوچهر امیری. تهران: علمی و فرهنگی.
- مازندرانی، عبدالله‌بن محمدبن کیا (1331ق/ 1952م). رساله فلکیه. تصحیح والتر هینتس. ویسبادن: چاپخانة فرانتس اشتاینر.
- مستوفی، حمدالله (1364). تاریخ گزیده. تصحیح عبدالحسین نوایی. تهران: امیرکبیر.
- ــــــــــــــــــ (1362).  نزهه‌القلوب. تصحیح گای لسترنج. تهران: دنیای کتاب.
- مستوفی بافقی، محمدمفید (1385). جامعمفیدی. به کوشش ایرج افشار. تهران: اساطیر.
- میرخواند، محمدبن خاوند شاه (1380). روضه‌الصفا. تصحیح جمشید کیان‌فر. تهران: اساطیر.
- نخجوانی، محمدبن هندوشاه (1964). دستورالکاتب فی تعیین المراتب. تصحیح عبدالکریم علیزاده. مسکو: انتشارات دانش.
- نطنزی، معین‌الدین (1383). منتخب التواریخ. به اهتمام پروین استخری. تهران: اساطیر.
- وصاف‌الحضره، فضل‌الله‌بن عبدالله (1338). تاریخ وصاف الحضره. به اهتمام محمدمهدی اصفهانی. تهران: کتاب‌خانة ابن سینا و جعفری تبریزی.
- هرمان، گوتفرید (1379). «فرمان سلطان حسین جلایری». ترجمة علی. وقف میراث جاویدان. س8. ش29. صص 115- 122.
- هروی، قاسم‌بن یوسف (1346). ارشادالزراعه. تصحیح محمد مشیری. تهران: دانشگاه تهران.
- یزدی، سیدرکن‌الدین و شمس‌الدین (1340). «جامع الخیرات (وقف‌نامة سید رکن الدین)» در فرهنگ ایران‌زمین. به‌کوشش محمدتقی دانش‌پژوه و ایرج افشار. س13. ش9. صص68-277.
- Herrmann, Gotfried (2004). Persische Urkunden der mongolen zeit. Text-und Bildit, Wiesbaden: Harrasowitz verelag.