اندیشة تشکیل ارتش ملی در نخستین دورة مجلس شورای ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی

2 کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

با پیروزی نهضت مشروطه و تأسیس مجلس، اندیشة دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور از سطح سیاست‌مردان به جامعه تسری یافت و دگرگونی مهمی در نگرش ایرانیان به قوای دفاعی کشور پدید ‌آمد. انجمن­های ایالتی با پیش‌گامی در این مسیر، برای مشق نظامی مردم از مجلس درخواست مجوز‌ کردند. این امر کنش­ها و واکنش‌هایی را در سطح مجلس، دولت و مردم برانگیخت؛ چنان‌که مجلسْ وزارت جنگ را به پاسخ­گویی دربرابر این امر واداشت و به نقد عمل‌کرد بریگاد قزاق پرداخت. اما مهم‌تر از همه، طرح تشکیل ارتش ملی در مجلس بود که بررسی آن مسئلة اصلی این مقاله است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می‌کوشیم اقدامات و رویکردهای مجلس را درجهت تشکیل ارتش ملی به‌همراه واکنش­ها و پیامدهای آن ارزیابی کنیم.
 اندیشۀ تشکیل ارتش ملی هرچند با پشتیبانی مجلس و مشروطه‌خواهان نزدیک بود به تأسیس نیروی نظامی کارآمد بینجامد، با جنگ قدرتی که بین شاه و مجلس درگرفت، استبدادگران مسئلة ارتش ملی را در تضاد با ارتش دولتی برشمردند و مانع از تحقق آن شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Idea of Establishment of National Army in First National Parliament of Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Mollaiy Tavany 1
  • Fatemeh Soheili 2
چکیده [English]

The Idea of defense of independence and territorial integrity was spread from elite to other groups of society after the constitutional revolution and establishment of parliament. Provincial communities with initiatives in this direction, requested from parliament for permission of military training of the people. This issue, raised actions and reactions in the parliament, the government and the people. As parliament forced ministry of war to accountability and criticized the Cossack Brigade's operation.  The plan for formation of national army is main topic of this article. This article tries to investigate measures and approaches of parliament about formation of national army, reactions and consequences through descriptive-analytical method. The achievement of this research is that although the formation of a national army was possible with support of the parliament and constitutionalists, but with occurred power struggle between the Shah and parliament, Tyrants considered national army in contrast to governmental army and prevented its realization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parliament
  • national army
  • Cossack brigade
  • military training