دوره و شماره: دوره 29، شماره 42 - شماره پیاپی 132، تابستان 1398، صفحه 9-197 
6. بررسی و تبیین عوامل موثر در شیوع قحطی و بحران نان در عصر مظفری

صفحه 127-148

10.22051/hii.2019.21569.1739

محمد عباسی؛ عبدالرفیع رحیمی؛ حجت فلاح توتکار؛ حسین آبادیان