دوره و شماره: دوره 29، شماره 42 - شماره پیاپی 132، تابستان 1398 
6. بررسی و تبیین عوامل موثر در شیوع قحطی و بحران نان در عصر مظفری

صفحه 127-148

محمد عباسی؛ عبدالرفیع رحیمی؛ حجت فلاح توتکار؛ حسین آبادیان