دوره و شماره: دوره 29، شماره 44 - شماره پیاپی 134، زمستان 1398، صفحه 9-193 
5. نگاهی به منصب امیرنظام در دوره ی قاجار

صفحه 95-116

عباس قدیمی قیداری؛ محدثه هاشمیلر


6. دیوان محاسبات و مسئلۀ پرداخت حقوق در دورۀ قاجار (1327-1329ق)

صفحه 117-144

امین محمدی؛ علیرضا ملایی توانی؛ سیدمحمدرحیم ربانی زاده