دوره و شماره: دوره 29، شماره 44 - شماره پیاپی 134، زمستان 1398، صفحه 9-193 
6. دیوان محاسبات و مسئلۀ پرداخت حقوق در دورۀ قاجار (1327-1329ق)

صفحه 117-144

10.22051/hii.2020.26698.2031

امین محمدی؛ علیرضا ملایی توانی؛ سیدمحمدرحیم ربانی زاده