دوره و شماره: دوره 28، شماره 40 - شماره پیاپی 130، زمستان 1397، صفحه 9-190 
6. بازنمایی عشایر به‌عنوان یاغی در دورة پهلوی اول (بررسی اشعار زندان آغاعنایت جوانرویی)

صفحه 127-148

10.22051/hii.2019.20567.1662

فردین قریشی؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ ناصر صدقی؛ سیدحامد کهنه پوشی