دوره و شماره: دوره 28، شماره 40 - شماره پیاپی 130، زمستان 1397 
6. بازنمایی عشایر به‌عنوان یاغی در دورة پهلوی اول (بررسی اشعار زندان آغاعنایت جوانرویی)

صفحه 127-148

فردین قریشی؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ ناصر صدقی؛ سیدحامد کهنه پوشی


7. اوضاع اقتصادی ایالت قهستان در قرون نخستین اسلامی

صفحه 149-173

مجتبی گراوند؛ داریوش نظری؛ فرشید جعفری