نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا (س)

2 استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

ظهور دین اسلام و گسترش سریع آن در جهان، با واکنش مسیحیان روبه‌رو شد زیرا آنان اسلام را دینی رقیب می‌دانستند. نخستین موضع­گیری­ها، از سوی روحانیون کلیسا صورت گرفت. روحانیون و مبلّغان مسیحی در متون خود، زندگی­نامه مختصری از حضرت محمد(ص) ارائه ‌دادند. آن حضرت در این آثار، شخصیتی وابسته، تأثیرپذیر، محیل، خودشیفته، ضداجتماعی و شهوت‌طلب ترسیم شده‌است؛ انگاره­هایی که مستقیماً در شکل‌گیری تصورات غرب از پیامبر اکرم(ص) تأثیر داشته است. در زمان کنونی نیز، با وجود همه پیشرفتی که در مطالعات اسلام­شناختی صورت گرفته، ذهنیت تودة مردم و حتی بسیاری از عالمان مغرب‌زمین، از رسوبات این پنداره‌های منفی متأثر است. در مقاله حاضر بی‌آنکه در پی بررسی علت ظهور اینگونه تصاویر در ذهنیت عالمان غربی باشیم، کوشش شده تا نسبتِ میان متغیرهایی چون محل نشو و نما، وابستگی سیاسی و رشته تخصصی عالمان مسیحی، با پنداره‌های آنان از پیامبر(ص) طی قرن هشتم تا چهاردهم میلادی ، مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش، در پی پاسخ­گویی بدین سؤال است که چه رابطه معناداری میان متغیرهای فوق و پندارة عالمان مسیحی از ویژگی­های فردی پیامبر(ص) وجود دارد؟ نتایج نشان داد که عالمان مسیحی، با وجود تفاوت دوره زمانی، زادگاه و حرفه نویسندگان، پنداره واحدی از ویژگی­های فردی پیامبر اسلام داشته­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The First Perceptions of the Christian Scholars of the Individual Features of the Prophet of Islam (PBUH)

نویسندگان [English]

  • Razieh Sirousi 1
  • Ali muhammad Valavi 2

1 PhD Candidate in History of Islam, Alzahra University

2 Professor, Department of History, Alzahra University

چکیده [English]

The emergence of the religion of Islam and its rapid expansion prompted the reaction of Christians who considered Islam a rival religion. The first positions were taken by the clergy of the church. The prophet has been introduced in Christian works as a sickly face, inclined to magic, cunning, lucid, suicidal and Christian imitator. These are the ideas that directly influenced the formation of western imagery of the Holy Prophet. In the present time, despite the progress made in Islamic studies, the mentality of the masses and even many of the scholars of the west is affected by the sediments of these negative ideas. These concepts were identified in two types of individual and social identity of the Prophet .Naturally, variables such as location and posture, political affiliation, and the specialty of the Christian scholars have affected their perceptions of the Prophet. In the present paper, the content analysis method has been used and attempts have been made to identify the relationship between these two variables after the typology of the first Christian scholars until the 14th century and their perceptionof the Individual features of the Prophet. The results show that authors have had similar perception of the Individual features of the Prophetof Islam, in spite of their various occupation, place of birth and the era they lived in.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptions
  • Christian scholars
  • Prophet (PBUH)
  • The Individual features
ـ ابن اثیر (1385). الکامل. بیروت: دار صادر.
ـ ابن سعد ‌(1410) الطبقات الکبرى. تحقیق محمد عبدالقادر عطا. بیروت: دارالکتب العلمیة.
ـ ابن ندیم، اسحاق بن محمد (1872). الفهرست. تصحیح گوستاو فلوگل. لایپزیک.
ـ اسعدی، مرتضی(1381). مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی‌زبان. تهران: سمت.
ـ انجمن روان‌پزشکی آمریکا (1393). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال­های روانی، ترجمه فرزین رضایی. تهران: کتاب ارجمند.
ـ پورطباطبایی، مجید(1395). خاتم عشق. تهران: سروش.
ـ حلبی شافعی، ابوالفرج (1971). السیرة الحلبیه، مصحح عبدالله محمد خلیلی. بیروت: دارالکتب العلمیه.
ـ الحمیری، ابن هشام (بی‌تا). السیرة النبویه. تحقیق مصطفى السقا و ابراهیم الأبیارى و عبد الحفیظ شلبى. بیروت: دار المعرفة.
ـ خلج اسعدی، مرتضی. «یوحنای دمشقی و آغاز مجادله کلامی». مقالات و بررسی‌ها. 1375. ش1100. صص59-64.
ـ رحیم‌زاده صفوی، علی‌اصغر (1334). تاریخ جنگ‌های صلیبی. تهران: دفتر آسیای وسطی.
ـ الزرکلی، خیرالدین (1999). بیروت: دارالعلم للملاین.
ـ الطبری، محمد بن جریر (1387). تاریخ الأمم و الملوک. تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم. بیروت: دار التراث.
ـ مینوی، مجتبی (1375). «اسلام از دریچه چشم مسیحیان». محمد خاتم پیامبران. تهران: حسینیه ارشاد.
ـ واقدی، محمد بن عمر(1409). المغازی. تحقیق مارسدن جونس. بیروت: مؤسسة الأعلمى.
ـ ولوی، علیمحمد. «بررسی تأثیر علایق خاندانی و رسوبات اندیشة دینی نومسلمانان بر ضبط سیره و تاریخ زندگانی پیامبر(ص) قبل از ابن اسحاق». فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء. شماره 43. پاییز 1381. صص208-237.