دوره و شماره: دوره 28، شماره 38 - شماره پیاپی 128، تابستان 1397، صفحه 9-177 
2. بررسی کارکرد تجاری راه‏سازی عصر ناصری در ایالت مازندران

صفحه 33-64

10.22051/hii.2017.10703.1168

علی رستم نژاد نشلی؛ اصغر منتظرالقائم؛ ابوالحسن فیاض انوش