دوره و شماره: دوره 28، شماره 38 - شماره پیاپی 128، تابستان 1397 
2. بررسی کارکرد تجاری راه‏سازی عصر ناصری در ایالت مازندران

صفحه 33-64

علی رستم نژاد نشلی؛ اصغر منتظرالقائم؛ ابوالحسن فیاض انوش