نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران

چکیده

چکیده:
اطلاعات باستان شناسی و تاریخی در مورد مادها در منابع کلاسیک یونانی محدود می باشد. با توجه به تناقضاتی که در این منابع درباب اسامی و توالی شاهان و حکمرانان مادی وجود دارد- به عنوان مثال هردوت از چهار شاه مادی و کتسیاس از نه شاه مادی یاد می کند که تنهاهر دو مورخ در باب شاه آخر با هم همخوانی دارند- در این نوشتار سعی شده که این اختلافات برمبنای متون نوآشوری مورد بررسی قرار گیرد. برای نیل به این هدف، استفاده از روش پروپوسوگرافی{ "نام تبارشناسی" : یعنی روش مطالعه ای که دربردارنده تاریخ سیاسی،اجتماعی، مطالعه نهادهای فرهنگی-اجتماعی و نسب شناسی می باشد}مدنظر قرار گرفته است. براساس آنچه در متون نوآشوری مربوط به سال های 855-600 ق.م آمده، فهرست جدیدی از شاهان و حکمرانان مادی گردآوری شده که در آن از شش حکمران مادی صحبت می شود، که سه شاه اول با نامی در ارتباط و مقایسه با دیوکس هرودت و شاه چهارم در مقایسه با فرورتیش، شاه پنجم اوماکیشتر با کیاخارس و ایشتومگو با آستیاگس مقایسه و یکسان سازی شده اند و موراد مشابه و متناقض بیان گردیده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Median Rulers In Neo-Assyrian Text.

نویسنده [English]

 • Fariba Zare

چکیده [English]

Archaeological and historical information is limited about Medes in the Classical Greek literature.Due to inconsistencies in source concerning the median names and sequence of kings and rulers, That Herodotus remembers four King and Ctesias nine king that only the last kings match. So try to resolve the contradictions according to Neo-Assyrian texts. To achieve this goal, by using prosopography that mean literal 'name genealogies "and in fact, a study that included political- social, cultural, social institutions and genealogy. This method presents a multi-faceted study that is different based on the circumstances of each course. According to the literature related to the years 855-600 BC Neo-Assyrian, a new list of median kings and rulers are provided in accordance with the resources Neo-Assyrian that is named six rulers The first three king in relationship and compare with Dioces Herodotus, the forth king is compare and homogenize with Phraortes, the fifth king Umakistar with Cyaxares and Istumagu with AStyages. So Similar cases have been seen as contradictory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Median rulers
 • Prosopography
 • Classic text
 • Neo Assyrian Texts
 • Government
 1.  ـ براون، استوارت (1388).تاریخمادوسیرتکاملدولتماددرتاریخهخامنشیان.ج3 . ویراسته: هلن سانسیسی وردنبورخ و آملی کورت. ترجمۀ قاسم صنعوی و مرتضی ثاقب‌فر. تهران: توس. ص 117 ـ 139.

   ـ  بریان، پیر(1381). امپراتوریهخامنشی.ترجمۀ ناهید فروغان. تهران: قطره.

    ـ دیاکنف، ا.م. (1387).تاریخماد:مجموعهتاریخایرانکمبریج. ج 2. ویراسته ایلیا گرشویچ. ترجمه بهرام شالگونی. تهران: انتشارات جامی.

  ـ  رجبی، پرویز(1380).  هزارههایگمشدهدرهخامنشیانبهروایتدیگر.ج2 . تهران: توس.

  ـ  زرین‌کوب، روزبه (1387). «بنیان‌گذاری اتحادیۀ مادها و اهمیت منبع‌شناسی آن». مجلۀدانشکدۀادبیاتوعلومانسانیدانشگاهتهران. ش۱۱۲. صص ۹۹ ـ ۱۸۵.

  ـ علی‌یف، اقرار (1388). پادشاهیماد. ترجمۀ کامبیز میربهاء. تهران: ققنوس.

  ـ  کتابمقدس؛عهدعتیقوعهدجدید.ترجمه از زبان‌های اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی. لندن: بریتیش و فورن بیبل سوسایئتی.

  ـ کیناست، بورکهارت (1383). «آنچه امپراتوری ماد خوانده می‌شود». ترجمۀ کریم علیزاده. گزارشهایباستانشناسی(3).تهران: سازمان میراث فرهنگی. صص205-213.

  ـ -موری، راجر. 1379.  "آنچه ایرانیان به مجموعه آثار فرهنگی هخامنشیان سپردند". ترجمه: کامیار عبدی. اثر. شماره 31و32 :245-228.

  - هرودوت. ۱۳۳۶. تواریخ. ترجمۀ هادی هدایتی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  - Baker, Heather D. (Ed.) (2000). The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire. Vol. 2. Part. I: H-K, Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project.

  1. - Bryce, Trevor. 2009. The People and Places of Ancient Western Asia. London: Routledge.

  - Cameron, g. (1936). History of Early Iran. Chicago: University Chicago Press.

  - Ctesias (2009). History of Persia: Tales of the Orin. London: Routledge.

  - Diakonoff, I. M. (1993). "Cyaxares". pp. 478-479. In Encyclopedia Iranica. Vol. 6 Edited by: EhsanYarshater. New York: Columbia University.

   

  - Fuchs. A and R. Schmitt (2000). "Daiukku".p. 370. In Baker, Heather D. (ed.). 2000. The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire. Vol. 2. Part I: H-K. Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project.

   

  - ------------------------------ (2000). "Dasukku". p. 381. In Baker, Heather D. (ed.). 2000. The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire. Vol. 2. Part I: H-K. Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project.

   

  - ------------------------------- (2000). "Kastaritu". p. 608. In Baker, Heather D. (ed.). 2000. The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire. Vol. 2. Part I: H-K. Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project.

   

  - Genito, Burno (2005). "The Archaeology of the Median Period; an Outline and a Research Prespective". Iranica Antiqua. pp. 315-340.

   

  - Glassner, Jean-jacques (2005). Mesopotamia Chronicles. Leiden: Boston Brill.

   

  - Helm, P. R. (1981). "Herodotus Medicos Logos and Median History". Iran. 19. pp. 85-90.

   

  - Grayson, A. K. (2008)."The Region of Ashurbanipal". pp. 142-162. In Boardman, john. 2008 .The Cambridge Ancient History. Vol. 3. Part 2: Cambridge University Press.

   

  - Kuhrt, Ameli (2007). persian empire: A Corpus of sources of the Acheamenid period, London: Routledge.

   

  - Liverani, Mario (2003). "The Rise and fall of Media". pp. 1-12. In Lanfranchi. Giovanni B., Michael Roaf and Robert Rollinger (eds.) 2003. Continuity of Empire: Assyria, Media, Persia, Papers Delivered at the International Meeting held in Padova, April 26-28. 2001. History of the Ancient near East Monographs 5. Padova: S.a.r.g.o.n

   

  - Medvedskaya, I. N. (2002). "Were The Assyrians at Ecbatan?" The International Journal of Kurdish Studies. pp. 45-59.

   

  - Oates, Joan (2008). "The Fall of Assyria".pp. 162-189. In Boardman,john. 2008. The Cambridge Ancient History. Vol. 3. Part 2: Cambridge University Press.

   

  - Radner, Karen (ed.) (1999). The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire. vol. 1. Part II: B-G. Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project.

  - Rollinger, R. (2003). "The Western Expansion of the Median Empire". A Re-examination. pp. 289-320. In lanfranchiet al. 2003b. 289-320. Giovanni B., Michael Roaf, and Robert Rollinger (eds.) 2003, Continuity of Empire: Assyria, Media, Persia, Papers Delivered at the International Meeting held in Padova. April 26-28. 2001. History of the Ancient near East Monographs 5. Padova: S.a.r.g.o.n.

  - Schmitt, R. (1987). "Astyage". pp. 873-874. In Encyclopedia Iranica. Vol. 2 .Edited by: Ehsan yarsher. Routledge & Kegan Paul: London.

  - ------------ (1991)."The Bisitun Inscription of Darius the Great Old Persian Text". London: School of Oriental and African Studies. pp. 49-79.

  - wieshofer, j. (2006). Media. pp. 551-552. In Brill,s Encyclopedia of the Ancient New Pauly. Vol. 8. Edited by: Christine f. Salazar. Leiden: Brill.

  - Young, T. Cuyler Jr. (1997). "Medes," pp. 448-450. In the Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, vol. 3. Edited by Eric. M. Meyers, Oxford: Oxford University Press.