دوره و شماره: دوره 24، شماره 24، زمستان 1393 (114) 
1. نخستین پزشک اساطیری ایران چه کسی است؟

صفحه 5-23

10.22051/hii.2015.804

علیرضا باژدان؛ محسن ابوالقاسمی؛ مهشید میرفخرایی