دوره و شماره: دوره 24، شماره 24، زمستان 1393 (114) 
1. نخستین پزشک اساطیری ایران چه کسی است؟

صفحه 5-23

علیرضا باژدان؛ محسن ابوالقاسمی؛ مهشید میرفخرایی


3. جایگاه و کارکرد منصب داروغه در دوره تیموریان

صفحه 41-78

صالح پرگاری؛ حسین مفتخری؛ اکبر صبوری


4. بلدیه و بهداشت عمومی در دوره ی پهلوی اول

صفحه 79-96

سهیلا ترابی فارسانی؛ مرتضی ابراهیمی