دوره و شماره: دوره 24، شماره 22، تابستان 1393 (112)