دوره و شماره: دوره 24، شماره 22، تابستان 1393 (112) 
3. منصب کدخدا در جامعه‌ی روستایی دوره‌ی قاجار

صفحه 47-71

10.22051/hii.2014.793

محمد بختیاری؛ حسین آبادیان؛ شهرام یوسفی فر