دوره و شماره: دوره 21، شماره 10، تابستان 1390 (93) 
1. فتح آذربایجان و گرایش مردم آن به اسلام(22-35 هجری)

صفحه 1-22

جعفر آقازاده؛ مرتضی دهقان نژاد؛ سید اصغر محمود آبادی


3. جایگاه دینی آذربایجان در دوره ساسانی

صفحه 41-62

محمدتقی ایمان پور؛ خانم گلاره امیری


6. مسئله راه‌آهن در ایران عصر قاجار

صفحه 119-136

داریوش رحمانیان؛ سار ا یارمهدوی


7. نقش و تأثیرگذاری گروه‌های تبعیدی و جابه‌جا شده در عصر ساسانیان

صفحه 137-167

سید اصغر محمودآبادی؛ محمود جعفری دهقی؛ بهمن هنرمند