دوره و شماره: دوره 21، شماره 10، تابستان 1390 (93) 
1. فتح آذربایجان و گرایش مردم آن به اسلام(22-35 هجری)

صفحه 1-22

10.22051/hii.2014.715

جعفر آقازاده؛ مرتضی دهقان نژاد؛ سید اصغر محمود آبادی