نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

حمله اعراب مسلمان به آذربایجان را از دو دیدگاه سیاسی و دینی می‌توان بررسی کرد؛ از لحاظ سیاسی، حمله‌های اعراب و فتح آذربایجان در سال 22 هجری و آغاز حکومت مسلمانان، برای اهالی آذربایجان تحمل‌ناپذیر بود، مردم آذربایجان بارها در برابر حاکمیت اعراب شورش کردند و به راحتی تسلیم آنها نشدند.این مسئله سبب لشکرکشی‌های زیاد سرداران اسلام به این ناحیه در دوره خلافت عمر و عثمان و سرکوب شورش‌ها گردید،اما اهالی آذربایجان به مرور در اواخر خلافت عثمان با بی‌حاصل یافتن شورش‌های خود به اطلاعت از اعراب گردن نهادند.
اسلام با قوانین جدید خود نظیر مساوات و برابری، برای بیشتر مردم ایران و آذربایجان که به جرم اعتقاد دینی به نوعی اسیر موبدان بودند، بهترین هدیه‌ای بود که روح سرگشته آنها را آرام می‌کرد.گروهی از مردم هم برای حفظ جایگاه بالای خود در جامعه یا برای برخورداری از مزایای مسلمانی، پس از پایان جنگ‌ها و فتوحات در آذربایجان، به اسلام گرویدند.این مقاله در پی‌ پاسخ‌گویی به چگونگی روند فتح آذربایجان و گرایش اولیه مردم این سرزمین به اسلام در دوره خلیفه دوم و سوم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Conquest of the Azerbaijan and Tendency of its People to Islam (22- 35 AH)

نویسندگان [English]

  • Jafar Aghazadeh 1
  • Morteza dehghannezhad 2
  • Asghar Mahmmud Abadi 2

1 PhD Candidate, Department of History, University of Isfahan

2 Associate Professor, Department of History, University of Isfahan

چکیده [English]

The invasion of Arabs to Azerbaijan can be explained from political and reli­gious perspective. Politically, though the Azerbaijan was conquered for the first time in the year 22 AH, its people had repeatedly rebelled against the Arabs, and simply did not obey. This issue caused many Muslims campaigns to that area during the caliphate of Omar and Othman, and the riots were sup­pressed. Gradually during the late years of Caliph Othman, due to consolidation of Muslim powers, the fail of the riots, and rising tendency towards Islam, people of Azerbaijan began to obey the Arabs. In religious point of view, for the majority of people who were under pressure by Zoroastrian priests due to some religious beliefs, Islam with its new rules such as equity and equality was best replacement for the old Zoroastrian religion. Although there were people who converted to Islam in order to achieve higher position or to gain some Muslim benefits. Therefore with the end of conquests in the region, people of Azerbaijan gradually converted to Islam and more Muslims rules were consolidated. This article, using descriptive-historical method, explains the conquest of Azerbaijan and its people’s tendency towards Islam in the period of second and third Caliph.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azerbaijan
  • the Conquest
  • Muslims
  • Revolt
  • Islam