دوره و شماره: دوره 21، شماره 11، پاییز 1390 (95) 
2. قانون انحصار تجارت خارجی ایران 1309:

صفحه 25-55

سیمین فصیحی؛ غلامرضا ظریفیان؛ دکتر داریوش رحمانیان؛ شهرام غلامی