دوره و شماره: دوره 21، شماره 9، بهار 1390 (91) 
1. شورش قلعه دم‌دم، چگونگی و علل آن در عصر شاه عباس اول

10.22051/hii.2014.708

سید هاشم آقاجری؛ محمدحسن رازنهان؛ زلیخا امینی؛ مسلم سلیمانی‌یان