نویسندگان

چکیده

حکومت بنی‌زیری، نخستین حکومت مغربی خالصی است که بربرها پس از ورود اسلام در افریقیه و بخش­هایی از مغرب میانه بنیان نهادند. زیریان از زمان تأسیس حکومتشان(361ق) تا سال 441 هجری پیرو دعوت فاطمیان بودند، اما مُعِزبن بادیس در این سال حکومت زیریان را از فاطمیان مستقل ساخت. در این نوشتار، ضمن بیان چگونگی به قدرت رسیدن زیریان به دو سؤال اصلی پاسخ داده می­شود:روابط سیاسی و مذهبی بین زیریان و فاطمیان چگونه بوده است؟چرا زیریان در عهد معزبن بادیس، دعوت فاطمیان را رها کردند و با قبول مذهب اهل سنت، خطبه به نام عباسیان خواندند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political and Religious Relationships between Fatimids and Zirids: Independence from Fatimids during Moezz the Zirid Period

چکیده [English]

The government of Banu Ziri is the first pure Moroccan state that Barbars established in Africa and parts of the Morocco after Islam. Zirids were followed Fatimids from their establishment (361 AH) until 441 AH, but Moezz bin Badis made the Zirina state independent from the Fatimids. In this essay we will deal with the question of how Zirids got the power and will try to answer two fundamental questions:
How was the political and religious relationship between Zirids and Fatimids?
Why the Zirids under Moezz bin Badis gave up the Fatimid’s sovereignty, accepted the Sunni faith and started to follow the Abbasids?
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zirids. Moezz bin Badis (Muizz bin Badis)
  • Africa
  • Fatimids