نویسنده

چکیده

حکومت‌های محلی گیلان، دیلمان و مازندران هم‌زمان با تشکیل حکومت علویان طبرستان روابطی مبتنی بر حفظ موجودیت خود شکل دادند. در این فرایند رفتارهای متفاوتی از باوندیان، پادوسبانان و جستانیان به ظهور رسید. گاه تقابل وگاه هم‌گامی و تساهل شیوۀ رفتاری ایشان و هدف همۀ آن‌ها حفظ حاکمیت و ماندگاری بود؛ از این‌رو با تلاش برای موجودیت سیاسی خود به حفظ قلمرو، حکومت و جمعیت پرداختند. داده‌های تاریخی نشانگر شیوه‌های برقراری رابطه و نحوۀ استفاده از آن برای استمرار قدرت است. در پاسخ به پرسش از علت برقراری ارتباط حکومت‌های محلی منطقه با علویان طبرستان، در این پژوهش با تبیین مواد تاریخی به حفظ حاکمیت به عنوان علت مهم ارتباط پرداخته شده است که با شیوه‌های متفاوتی از سوی حکومت‌های مختلف اعمال شد. یاری جستن توسط جستانیان، دوگانگی رفتاری توسط پادوسبانان و تقابل از سوی باوندیان رفتارهای غالب هر یک در مقابل علویان طبرستان بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relaition between Local Governments of Gilan, Dailaman and Mazandaran with Alavids of Tabaristan (250-316 AD)

چکیده [English]

With the rise of Alavids of Tabaristan, local dynasties of Gilan, Dailaman and Mazandaran developed some relations with them in order to perpetuate their existence. In this process, different attitudes were adopted by Bavandids, Baduspanids and justanids, from confrontation, to somewhat tolerance and even collaboration, aiming at retaining their power and authority over their realms. Historical evidences speak of their approach and the ways they established a network of relations to avoid tensions. The aim of this article is to discern the preservation of sovereignty as the main reason for different approaches of local dynasties developing relations with Alavids of Tabaristan, according to historical evidences. Justanids wanted more help; Baduspanids were more hypocrites towards Alavids, while Bavandids confronted them. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Governments (Bavandids
  • Baduspanids
  • Justanids)
  • Alavids of Tabaristan
  • Zaidids
  • Gilan
  • Dailaman
  • Mazandaran