دوره و شماره: دوره 30، شماره 48 - شماره پیاپی 138، زمستان 1399، صفحه 19-231 (زمستان 1399) 

علمی- پژوهشی

1. بررسی نظرات و آرا دربارۀ نقطۀ آغازین پیدایش فرم نمایشی شبیه‌خوانی

صفحه 19-42

10.22051/hii.2020.30994.2231

محسن آقاحسنی؛ امیر تیمور رفیعی؛ سیدحسن قریشی؛ حمیدرضا جدیدی


7. تبریز، مدرنیته و تأثیر آن بر شهرسازی مدرن ایران

صفحه 181-208

10.22051/hii.2020.30316.2207

پریا ویولت شکیبا؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان؛ عباس قدیمی قیداری