دوره و شماره: دوره 27، شماره 36 - شماره پیاپی 126، زمستان 1396، صفحه 9-159 

علمی- پژوهشی

1. تبعات اجتماعی گسترش طبقة متوسط جدید در ایران(1342-1357)

صفحه 9-31

10.22051/hii.2018.15144.1354

حسین آبادیان؛ معصوم یاراحمدی؛ علی رضا علی صوفی؛ مهدی صلاح