دوره و شماره: دوره 27، شماره 34 - شماره پیاپی 124، تابستان 1396 

علمی- پژوهشی

1. جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایران دوره رضاشاه (1320-1304ش.)

صفحه 9-37

مسعود آدینه وند؛ حجت فلاح توتکار؛ نصراله پورمحمدی املشی؛ محسن بهرام نژاد


6. تبیین و تحلیل نقش طبقات اجتماعی در فرآیند تمدّنی دولت صفویه

صفحه 139-167

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم