دوره و شماره: دوره 27، شماره 34 - شماره پیاپی 124، تابستان 1396، صفحه 9-167 

علمی- پژوهشی

1. جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایران دوره رضاشاه (1320-1304ش.)

صفحه 9-37

10.22051/hii.2017.13954.1287

مسعود آدینه وند؛ حجت فلاح توتکار؛ نصراله پورمحمدی املشی؛ محسن بهرام نژاد