دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
مراحل سه گانه تحول دولت در ایران دوره ناصرالدین شاه قاجار
مراحل سه گانه تحول دولت در ایران دوره ناصرالدین شاه قاجار

محمد امیر احمدزاده

دوره 27، شماره 35 ، آذر 1396، صفحه 9-34

https://doi.org/10.22051/hii.2017.15373.1368

چکیده
  دوره ناصرالدین شاه از منظر اندیشه و کنش سیاسی دربردارندة وضعیت گذار از سلطنت مطلقه به سبک جدید است. این دگرگونی در قالب ظهور سوژه ­های جدید و طرح گزارة دولت مدرن و جدایی دولت از دربار هویدا شد. مسئله ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی نقش اصل 4 ترومن در آموزش و پرورش عشایریِ فارس
بررسی نقش اصل 4 ترومن در آموزش و پرورش عشایریِ فارس

سلیمان حیدری؛ فاطمه بینشی فر

دوره 27، شماره 35 ، آذر 1396، صفحه 35-55

https://doi.org/10.22051/hii.2017.11218.1187

چکیده
  هری ترومن برای تأمین منافع سیاسی و مبارزه با کمونیست ها، سیاست خارجی آمریکا را در قالب 4 اصل ارائه کرد که یکی از اصل های مهم آن ترویج آموزش و پرورش در کشورهای جهان سوم بخصوص ایران بود.ترویج آموزش و پرورش ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
سیاست و آموزش در دورة پهلوی دوم؛ بررسی موردی علل، چگونگی و فرایند تغییر مباحث و مصوبات شورای عالی فرهنگ:1320 ـ 1332
سیاست و آموزش در دورة پهلوی دوم؛ بررسی موردی علل، چگونگی و فرایند تغییر مباحث و مصوبات شورای عالی فرهنگ:1320 ـ 1332

سجاد راعی گلوجه؛ داریوش رحمانیان

دوره 27، شماره 35 ، آذر 1396، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22051/hii.2017.16318.1413

چکیده
  با اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320و خروج رضاشاه از ساختار قدرت سیاسی، گسستی در روند تکوین دولت مطلقه در ایران پدید آمد و منابع تمرکزیافتة قدرت تا اندازة زیادی پراکنده شدند. در فضای سیاسی ـ اجتماعی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نقش امرای اویراتی در مناسبات ‌سیاسی ایلخانان
نقش امرای اویراتی در مناسبات ‌سیاسی ایلخانان

فاطمه رستمی

دوره 27، شماره 35 ، آذر 1396، صفحه 81-104

https://doi.org/10.22051/hii.2017.9070.1105

چکیده
  اقوام‌ اویرات از جمله قبایلی بودند که با حضور در ساختار نظامی حکومت ‌چنگیز با وی پیمان دوستی بسته و ‌به پشتوانة اعتبار نسب و رابطة خویشاوندی توانستند در مناسبات ‌سیاسی ایلخانان نقش مهمی ایفا کنند. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تأثیر سیاست‌های کشاورزی دولت ایران بر بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در دوران برنامه‌های عمرانی(1357-1327ش)
تأثیر سیاست‌های کشاورزی دولت ایران بر بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در دوران برنامه‌های عمرانی(1357-1327ش)

مهدی رفعتی پناه مهر آبادی

دوره 27، شماره 35 ، آذر 1396، صفحه 105-128

https://doi.org/10.22051/hii.2017.15954.1397

چکیده
  از زمان تنظیم برنامه­های عمرانی یکی از اهداف اصلی این برنامه­ها توسعه کشاورزی ایران و افزودن بر سطح زیر کشت اراضی بود. به این منظور طرح­های مختلف آبیاری به اجرا درآمد و توجه به آب‌های زیرزمینی به ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیلی بر مناسبات نظام‌های اقتصادی و شیوه‌های تولیدی در تاریخ ایران؛ با تأکید بر عصر سلجوقی
تحلیلی بر مناسبات نظام‌های اقتصادی و شیوه‌های تولیدی در تاریخ ایران؛ با تأکید بر عصر سلجوقی

ناصر صدقی

دوره 27، شماره 35 ، آذر 1396، صفحه 129-151

https://doi.org/10.22051/hii.2017.12245.1223

چکیده
  در تاریخ ایران پیشاسرمایه‌داری، نظام‌های اقتصادی و شیوه‌های تولیدی مستقل و دارای قدرت اثر‌گذاری تعیین‌کننده، وجود نداشت بلکه در عمل منظومة اقتصادی واحد، با سطوحی از نظام‌های اقتصادی و شیوه‌های ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مواجهة مجلس شورای ملی و ساختار کهن قدرت: تحلیلی از واکنش دربار و شاهزادگان به اصلاحات مالی مجلس اول
مواجهة مجلس شورای ملی و ساختار کهن قدرت: تحلیلی از واکنش دربار و شاهزادگان به اصلاحات مالی مجلس اول

توران طولابی

دوره 27، شماره 35 ، آذر 1396، صفحه 153-176

https://doi.org/10.22051/hii.2017.13842.1284

چکیده
  تشدید بحران مالیِ ایران در آستانة انقلاب مشروطیت و ضرورت ساماندهی نظام مالی، این امر را در صدر دغدغه‌های نخستین مجلس شورای ملی قرار داد. تشکیل کمیسیون مالیه و یکی از اقدامات آن یعنی تنظیم صورتِ دخل و ...  بیشتر