بررسی نقش اصل 4 ترومن در آموزش و پرورش عشایریِ فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شیراز

چکیده

هری ترومن برای تأمین منافع سیاسی و مبارزه با کمونیست ها، سیاست خارجی آمریکا را در قالب 4 اصل ارائه کرد که یکی از اصل های مهم آن ترویج آموزش و پرورش در کشورهای جهان سوم بخصوص ایران بود.ترویج آموزش و پرورش در بین عشایر به عهده دانشگاه بریگم یانگ گذاشته شد و از آنجا که فارس بیشترین جمعیت عشایری را داشت بخش تعلیمات عشایری اصل 4 در شیراز مستقر شد.انتخاب فارس بی دلیل نبود و پژوهش پیش روی نیز درصدد پاسخ به این سئوال اصلی است که چرا فارس به مرکزیت شیراز به عنوان کانون فعالیت های آموزش عشایری اصل 4 انتخاب شد و دولت آمریکا و مجریان محلی چه نقشی در ترویج آموزش و پرورش در بین عشایر این استان داشتند؟یافته های پژوهش حاکی است انتخاب این استان جهت تعلیمات عشایری، هدفمند و با هدایت دولت مرکزی و در راستای یکجانشین کردن عشایر بوده است،زیرا دولت پهلوی دو بار(1307 و 1325 شمسی) با شورش سراسری عشایر این استان مواجه شد و بعد از هر شورش تصمیم گرفت آموزش و پرورش را در راستای یکجانشین کردن عشایر ترویج کند که به دلیل عدم برنامه ریزی و کافی نبودن بودجه توفیق چندانی به دست نیاورد و وقتی کارمندان اصل 4 به شیراز رسیدند با حمایت های مالی و تدارکاتی آمریکا و همکاری محمد بهمن بیگی آموزش و پرورش عشایری عملیاتی شد. در این پژوهش برآنیم تا با روش توصیف همراه با تحلیل و بهره‌برداری از منابع کتابخانه‌ای و اسناد، نقش اصل 4 ترومن را در آموزش‌و‌پرورش عشایری فارس بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Role of point IV of Truman in Fars Nomadic Education and Training

نویسندگان [English]

  • Soleiman Heidari 1
  • Fatemeh Bineshifar 2
چکیده [English]

Harry Truman,presented the US foreign policy in the form of the Principle IV to provide political benefits and combat communism that one of its key principles was to promote education and training in developing countries, especially Iran. The promotion of education among tribes was assigned to Brigham Young University and due to the fact that Fars had the highest nomadic population, the Principle IV Nomadic Education Centre was established in Shiraz. The establishment in Fars was not unintended and this study also seeks the answer to this main question that why Fars was selected and what role did the US government and local executives play in promoting education among the tribes of this province. The research findings indicate that the selection of this province for nomadic education was purposeful, directed by the central government and in line with the settlement and unification of the tribes. Because the Pahlavi government twice encountered (1307 and 1325 AD) a tribal insurgency in the province and after every insurgency, decided to promote education in order to make the tribesmen settle, but due to lack of sufficient determination, and insufficiency of budget did not succeed much. When officials of Principle IV arrived in Shiraz, the nomadic education was launched by the US financial supports and Mohammad Bahman Beygi’s cooperation. In this paper, we seek to examine the role of principle IV of Truman in Fars nomadic Education and Training by description method along with analysis and utilization of library resources and documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Truman Principle IV
  • Mobile Schools
  • Nomadic Education
  • Fars Tribes
  • Glen Gagon
ـ اسناد لانۀ جاسوسی آمریکا (1356). ج 6. تهران: موسسۀ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

ـ اسنادی از اصل 4 ترومن در ایران (1382). ج 1. تهیه و تنظیم مرکز اسناد ریاست‌جمهوری. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ـ امان‌اللهی بهاروند، سکندر (1367). کوچ‌نشینی در ایران. تهران: آگاه.

ـ امداد، حسن (1385). تاریخ آموزش و پرورش در فارس. شیراز: نوید.

ـ آبراهامیان، یرواند (1377). ایران بین دو انقلاب. ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران. تهران: نشر مرکز.

ـ بهمن‌بیگی، محمد (1388). به اجاقت قسم. شیراز: نوید.

ـ ـــــــ  (آذر1384). «آموزش کوچندگان». کیهان فرهنگی. شمارۀ230، ص 13- 5.

ـ ـــــــ (مهرماه 1351). «آموزش عشایر در ایران». ماهنامۀ آموزش‌و‌پرورش، شماره 61، ص 64-59.

ـ بیات، کاوه (1365). شورش عشایری فارس. تهران: نقره.

ـ ترز، ماری (1376). شهسواران کوهسار. ترجمۀ محمد شهبا. تهران: پیراسته.

ـ روزنامۀ خبر جنوب، (1394). یادوارۀ سردار شهید اعتمادی، ص2.

ـ سهرابی، علی(1373). آموزش‌وپرورش در عشایر ایران. شیراز: دانشگاه شیراز.

ـ صولت‌الدوله قشقایی، محمدحسین (1366). سال­های بحران. تصحیح نصرالله حدادی. تهران: رسا.

ـ طالبی بهمن‌بیگلو، اشکبوس (1359). بررسی نقش امپریالیزم آمریکا در آموزش عشایر. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی دانشگاه شیراز.

ـ فرصت، محمد نصیر‌بن‌جعفر (1337). دیوان فرصت. تهران: کتابفروشی سیروس.

ـ قشقایی، محمدحسین (1386). یادماندهها (خاطرات). تهران: فرزان روز.

ـ کاظمی، سلطانعلی (1369). تواناییها و ناتوانیهای آموزش‌و‌پرورش از آغاز تا انقلاب اسلامی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز.

ـ کرباسیان، اکبر(1387). تحلیلی بر نتایج اصل 4 ترومن در ایران. گزارش شماره107. صص 73-64.

ـ مجلۀ آموزش‌و‌پرورش، شمارۀ اول، سال 1335، شمارۀ 5، مرداد1336.

ـ مرکز اسناد ریاست‌جمهوری، شمارۀ بازیابی 14028، 29/1/1332.

ـ مرکز اسناد ملی ایران، شمارۀ بازیابی 28441/297. 19545/297. 3679/290. 3367/290. 6079/290. 8315/290.

ـ مصاحبه با علی‌اکبر اعتمادی، شیراز: تیرماه 1395.

ـ نصیری طیبی، منصور (1392). ایل قشقایی در تاریخ معاصر ایران. تهران: پردیس.

ـ وارله، هانری و معصومیان، ژسیک (1356). تعلیمات عشایری در ایران. ج 5، ترجمۀ احمد بیاتی. شمارۀ 2.

ـ همراز، ویدا(1381). بررسی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن(هیئت عملیات اقتصادی در ایران). تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.

ـ ـــــــــ ، (زمستان 1378). «جامعه ایرانی و اصل 4 ترومن». تاریخ روابط خارجی، شماره 1، ص 81-98.

 

ـ Barker, paul (1981). Tent school of the Qashgai:"A paradox of local luitiative and state control" in M.E.Bonine and N. keddie (eds), modern Iran, The dialectics of continuity and change, Albany: State University of New York Press.

 

ـ Buist,Vincent(1954). point four Aid helps Educate nomads as it stabilizes iran. Toledo blade. Newspaper, Toledo ohio,December 30, pp 3-11.

                            

Harris .Franklin s. (1953).The Beginnings of point  IV work in Iran. Middle East    Journal, vol.7. pp222-228

                                                                                     

ـ Garlitz, Rechard (2012). Teching America To the world and the world to America, united state of America: palgrave.

                                                                                                    

ـ Hendershot, Clarence (1965). White tents in the mountains .A report on the tribal school of Fars province. Tehran:communication Resources Branch us. Aid/Iran.    

                                                                                

ـ Hendershot, Clarence (1975).politics, polemics and pedagogs. NewYork:vantage press.

 

Embry ,Jessie. (2003).point Four Utah state university Technicians and Rural Development in Iran. Rural history,14,1,pp 99-113.

              

ـBeak Lois, Nomad (1991). united kingdom by I.B. Tauris. London, England.  

                                                                                              

ـ Oberling, pierre (1974). The QashQai nomad of fars, mouton: Hague.

                                                                       

ـ Wilkinson, Ernest.(1976).The first one Hundred years, brigham young university.Vol.4.

                            

ـ Warne, William.E. (1956). mission for peace. Indianapolis the Bobbs-merriall company. NewYork:inceindianapolis.

 

ـ Heron,puline.Education for nomads,noniadic.NO 13,July 1983.