دوره و شماره: دوره 20، شماره 6، تابستان 1389 (85) 
2. سیاست قضایی سلاطین تیموری

فریدون الهیاری؛ معصومه سمائی دستجردی؛ وحید عابدین پور