نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی داراب

2 دانشیار دانشگاه بیرجند

چکیده

در مطالعات تاریخ محلی فارس وپژوهشهای تاریخ اجتماعی این خطه،وضعیت بهداشت وسلامت عمومی یکی از مباحث در خور توجه است.بررسی اسناد آرشیوی وشواهد تاریخی در خلال سالهای1304تا1320 ه.ش حاکی از گستره اقدامات نهادی در حوزه بهداشت وسلامت عمومی است.نهادهای بهداشتی در این دوران بر اساس سیاست های کلی حاکمیت در راستای نوسازی ومدرن سازی، فعالیت هایی در جهت نظارت بر بهداشت عمومی ومدیریت بحران های ناشی از همه گیری بیماری های واگیرانجام دادند.
مقاله ی پیش رو با اتکابه اسناد ارشیوی وسایر شواهد تاریخی می کوشد چشم اندازی از وضعیت سیاست وبهداشت عمومی را در فارس دوران پهلوی ارائه دهد.بر مبنای اهداف اصلی پژوهش دراین نوشتار،ضمن تبیین تهدیدات سلامت عمومی وعوامل اسیب زا در این زمینه ،رویکرددولت وسایر آحاد اجتماع در این زمینه نیز مد نظرقرار خواهد گرفت.
دستاوردهای این پژوهش نشانگرگستره ی اقدامات نهادهای بهداشتی ونظارت دولت دررفع چالش های این حوزه وتاثیرسرمایه های اجتماعی وفرهنگی در رفع معضلات بهداشتی وعوامل تهدید زای سلامت عمومی در این خطه است.نمود بارزتعامل سرمایه های اجتماعی وفرهنگی ،تعامل مدیران نهادهای آموزشی با موسسات بهداشتی فارس در راستای حفظ بهداشت وسلامت عمومی این منطقه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining Government Solutions To Crisis Management And Meeting The Health And Public Health Challenges Of Fars (1304-1320)

نویسندگان [English]

  • Zahra Hamedi 1
  • Zahra Alizadebirjandi 2

1 Assistant Professor, Islamic Azad University of Darab

2 Associate Professor, Birjand University

چکیده [English]

In the history of Fars history and in the history of social studies in this area, the state of public health is one of the important issues. The review of archival documents and its history during the years 1304 - 1320, indicates the scope of institutional action in the field of public health. At that time, health institutions undertook general government policies for modernization, activities to monitor public health and manage the crises caused by the epidemic of contagious diseases. The present paper, with the help of archival documents and other historical evidence, seeks to provide an overview of the state of politics and public health in Fars during Pahlavi era. Based on the main objectives of the research in this paper, while explaining the threats to public health and the harmful factors in this regard, approaches of the government and other community groups in this regard will also be considered.
The findings of this study indicate the impact of the actions of health institutions and the government on the challenges of this area and the impact of social and cultural capitals on addressing health problems and threats to public health. Cooperation of educational managers and health administrations in maintaining public health in this area is an obvious example of cooperation of social and cultural capitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Health
  • Fars
  • Pahlavi
اسناد:
سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
212-41160-293
213-41160-293
214-41160-293
3-41283-293
41-41283-293
42-41283-293
43-41283-293
48-41283-293
13- 7348-293
8-7348-293
4-7348-293
13-1194-293
15-1194-293
18-1194-293
66-38995-293
72-38995-293
75-38995-293
79-38995-293
82-38995-293
88-38995-293
106-38995-293
112-38995-293
114-38995-293
116-38995-293
128-38995-293
129-38995-293
130-38995-293
131-38995-293
141-38995-293
152-38995-293
156-38995-293
158-38995-293
167-38995-293
178-38995-293
181-38995-293
189-38995-293
14-1237-293
16-1237-293
17-1237-293
151-41283-293
152-41283-293
21-16073-293
92-16073-293
3-41283-293
41-41283-293
42-41283-293
43-41283-293
48-41283-293
 
اسناد مرکز فارس
218-20736-293-98
13-16022-293-98
219-20736-293-98
174-20736-293- 98
2-3093-293-98
8-3093-293-98
34-3093-293-98
16-5099-293-98
32-5099-293-98
34-5099-293-98
36-20736-293-98
37-20736-293-98
108-20736-293-98
111-20736-293-98
182-20736-293-98
208-20736-293-98
210-20736-293-98
213-20736-293-98
224-20736-293-98
204-20736-293-98
20-1554-293-98
21-1554-293-98
20-1554-203-98
21-1554-203-98
 
-آربری، ا.ج(1346). شیراز مهد شعر و عرفان. ترجمه منوچهر کاشف. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
-اتحادیه،منصوره(1393).زیرِ پوست شهر: راپورت‌های حکومتی از شیراز،تهران:نشر تاریخ ایران.
-امداد، حسن(1387). فارس در عصر قاجار. شیراز: مؤسسه فرهنگی و پژوهشی دانشنامه فارس.
-دورلند،ویلیام الگزاندنیومن(1389). فرهنگ پزشکی دورلند. ترجمه عباس غفاری. تهران: آبنوس.
-کرزن،جرج ناتانیل(1349).ایران وقضیه ایران. ترجمه وحید مازندرانی. تهران:بنگاه ترجمه ونشر کتاب.
-گردیس،لئون(1386). اپیدمیولوژی. ترجمه پیمان سلامتی.خسرو سبحانیان. تهران:نشر ارجمند.
-علیزاده بیرجندی، زهرا و سالم حسین‌زاده، اکرم ناصری (1395). تاریخ پزشکی بیرجند به روایت اسناد.بیرجند:نشر چهار درخت.
- فسایی(1382). فارسنامه ناصری. تصحیح منصور رستگار فسایی. تهران:امیرکبیر.
- ناطق، هما (بی‌تا). مصیبت وبا وبلای حکومت. تهران:گستره.
-مجله تعلیم وتربیت1306؛1314؛1316.