دوره و شماره: دوره 23، شماره 20، زمستان 1393 (110)