دوره و شماره: دوره 23، شماره 18، تابستان 1392 (108)