دوره و شماره: دوره 23، شماره 17، بهار 1392 (107) 
6. درآمدی بر رشوه، پیشکش و انواع آن در عهد قاجار (با تکیه بر عهد ناصری)

صفحه 127-153

محمود رحمانی قورتانی؛ سعید محمدخانی؛ مرتضی دهقان نژاد