نویسندگان

1 استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

  مادی‌ها جایگاه مهمی در فرهنگ و تمدن ایرانی (به معنای اخص آن) دارند. در مورد تاریخ سیاسی، جغرافیای تاریخی و باستان‌شناسی این دوره، ابهامات اساسی وجود دارد و قلمرو، ایالت‌ها، مراکز حاکمیتی و ساختار اقتصادی، انسانی و اجتماعی آن‌ها به صورت علمی مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند. در این پژوهش با استفاده از منابع آشوری هم‌زمان، بازسازی جدیدی از جغرافیای تاریخی اقوام مادی پیش از تشکیل پادشاهی و گسترش آن (835 – 672 ق.م) ارائه می‌کنیم. بر اساس نتایج به دست آمده، قلمرو این اقوام از غرب به منطقه‌ی کرمانشاه و شمال لرستان، از شمال غرب به بیجار تا میانه، از جنوب غرب به پارس، از جنوب و جنوب شرق به مناطق کویری، از شمال به رشته‌کوه البرز و از شرق به منطقه‌ی سمنان کشیده می‌شده است. در این قلمرو گسترده، واحدهای سیاسی و جغرافیایی مستقل بزرگ و کوچکی حضور داشتند؛ اما هیچ نوع ساختار سیاسی منسجم و سازماندهی شده‌ای در این تاریخ وجود نداشته است. مراکز مهم مادی این دوره ساگ‌بیت (در قرن هشتم و نهم ق.م) و کارکشی (در قرن هفتم ق.م) هستند که احتمال دارد با هگمتانه‌ی دوره‌ی بعد مطابقت داشته باشند. معیشت اصلی اقوام مادی، دامداری و پرورش اسب و در رتبه‌ی بعدی کشاورزی و واسطه‌گری بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Historical Geography of Media before Establishment and Expansion of The Kingdom (672-835 BC)

نویسندگان [English]

  • Kazem Mollazadeh 1
  • Masoome Taheri Dehkordi 2

1 Assistant Professor, Department of Archeology, BU-Ali Sina University of Hamedan

2 MA in Archeology, Bu-Ali Sina University of Hamedan

چکیده [English]

Medians have an important role in Iranian culture and civilization, but there are many ambiguous points in political history, historical geography and archeology of this period. Medians Territory, states, governmental centers, and economic and social structure are not considered and presented with a scientific method. In this study, by using the Assyrian sources, a new reconstruction of the historical geography of the Medians before establishment and expansion of the kingdom (835-672 BC) is provided. Based on the results, the realm of Median tribes in west was limited to Kermanshah and north of Lorestan, from northwest to Mianeh and Bijar, from southwest to Pars, from south and southeast to desert regions, from north to the Alborz mountain range and from East to Semnan region. In this vast territory, there were independent large and small political and geographical units, without forming any unified political structure. During this period Sagbat (9th-8th century BC) and Kar-Kaši (7th century BC) were important governance centers that are likely to be the same as Hegmataneh in the next era. The main manner of life of the Median tribes were husbandry and horse breeding and after that, agricultural and trade. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Historical Geography
  • Assyria