نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

چکیده

  در دوره‌ی مشروطیت، زنان برای اولین ­بار اقداماتی برای بهبود جایگاه خود در جامعه انجام دادند و نقش آنان در امور اجتماعی و سیاسی نمایان شد. این تجلی در این دوره ویژه بود. در این مقاله نشان می‌دهیم که چگونه زن در این دوره جلوه­ای خاص یافت و تا چه حد توانست خود را در فضای سیاسی و اجتماعی آن دوره مطرح کند؟   این تجلی در قالب گفتمان زنانه مطرح می‌شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل دیرینه­شناسی فوکو به بررسی آثار و مکتوبات زنان در این دوره پرداخته‌ایم. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی مقاومت زنان در برابر دیدگاه­های مردسالار دوره‌ی قاجار است. تحلیل دیرینه­شناختی گفتمان زنان نشان می­دهد که آنچه در این دوره توسط زنان مطرح شده، در قالب نقد گزاره­های گفتمان سنتی دوره‌ی قاجار بوده است. زنان فعال این دوره خواستار دستیابی به حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه بودند. مقاومت زنان به مثابه یک گفتمان، به دنبال تغییر تفکر اجتماعی مردان و زنان است و خرده­گفتمان‌هایی را نیز در دل خود دارد. این خرده­گفتمان‌ها درصدد تولید گزاره­هایی هستند که نظم گفتمانی مردسالار را با چالش روبه‌رو کنند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Women’s Modern Approach in Constitution Era

نویسندگان [English]

  • Zohreh Omidipour 1
  • Susan Bastani 2
  • Ali Rajabloo 3

1 MA of Sociology, Alzahra University

2 Associated Professor, Department of Social Sciences, Alzahra University

3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Alzahra University

چکیده [English]

Women attempt to improve their position in society in constitution era, and hence their role in social and political affairs emerged; this was a specific manifestation. This paper intends to show that how women in this period, get a specific manifestation and how far can present herself in the political and social atmosphere of feminine of that period? This manifestation is proposed in the form of feminine discourse. The author has studied and analyzed the transcript of women in this period using Michel Foucault’s archeological analysis. The aim of this study is to investigate women’s resistance against patriarchal views of Women attempt to improve their position in society in constitution era, and hence their role in social and Qajar age. Archeological analysis of women’s discourse shows that those ideas which were raised by women in this period, were in the course of critics under the proposition of traditional discourse of Qajar age. This course seeks to achieve women’s rights as half part of society. Resistance of women as a discourse was intended to change idea in its heart. The sub-discourse are intended to produce propositions that seek to challenge the patriarchal discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Analysis
  • Archeology
  • Constitution
  • Resistance
  • Women discourse