نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت معلم

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شورش قلعه دم‌دم در عصر شاه‌عباس اول صفوی و توسط امیرخان برادوست، یکی از امرای مشهور عشایر برادوست، روی داده است.این مقاله به علل این شورش می‌پردازد و فر ض بر این است که از ماهیتی مذهبی، قومی و قدرت‌طلبانه برخوردار بوده است.این تحقیق بر روش توصیفی- تحلیلی مبتنی است.پس از تأمل و تحلیل اسناد و نوشته‌های موجود در منابع اولیه و تحقیقات جدید این نتیجه به دست آمد که شورش قلعه تا حد زیادی به دنبال سیاست تمرکزگرایی و مذهبی شاه‌ عباس رخ داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The revolt of Damdam Castle, how and its causes in the era of Shah Abbas I.

نویسندگان [English]

  • Seyed Hashem Aghajari 1
  • Mohamad Hasan Raznahan 2
  • Zolika Amini 3
  • Moslem Soleimanian 3

1 Assistant Professor of History, Tarbiat Modares University

2 Assistant Professor, Department of History, Teacher Training University

3 M.A student of Tarbiat Modares University