شورش قلعه دم‌دم، چگونگی و علل آن در عصر شاه عباس اول

نویسندگان

چکیده

شورش قلعه دم‌دم در عصر شاه‌عباس اول صفوی و توسط امیرخان برادوست، یکی از امرای مشهور عشایر برادوست، روی داده است.این مقاله به علل این شورش می‌پردازد و فر ض بر این است که از ماهیتی مذهبی، قومی و قدرت‌طلبانه برخوردار بوده است.این تحقیق بر روش توصیفی- تحلیلی مبتنی است.پس از تأمل و تحلیل اسناد و نوشته‌های موجود در منابع اولیه و تحقیقات جدید این نتیجه به دست آمد که شورش قلعه تا حد زیادی به دنبال سیاست تمرکزگرایی و مذهبی شاه‌ عباس رخ داده است.

کلیدواژه‌ها